Psalms 108

Lalogu vada eme heḡaeḡae,
Dirava e, lalogu vada eme heḡaeḡae;
ane baina abi, hahenamo anedia baina abi.
Laumagu e, a noga.
Ivilikou e, gitara e, a noga;
daba mamana baina haoa.
Iehova e, orea idau-idau bogaragidiai baina hanamomu,
bese idau-idau bogaragidiai oi ihanamolaimu anedia baina abi.
Badina be emu hebogahisi na bada guba daenai,
oiemu heabidadama na ori ai e kaumu.

Dirava e, guba daenai ba heaḡi,
oi hairaimu na tanobada idoinai baine hedinarai.
Imamu idibana amo ba kahagu, ba haere henigu,
emu lalokau tauna baine roho mauri totona.

Ena helaḡa gabuna ai Dirava vada e gwau hamata, eto:
Sekem ihapararana baina heaḡilaia,
Sukoto kourana baina haria.
Gilead na egu; Manase na egu;
Efraim na kwaragu aurina;
Iuda na egu dagi auna.
Moab na imagu ihurilaina dihuna;
Edom latanai egu tamaka baina tahoa kau;
Filistia latanai baina hone.

10 Daika ese hanua mai maḡuna lalonai baine hakaugu vareai?
Daika ese Edom enai baine hakaugu lao?
11 Dirava e, vada o dadaraimai a?
Dirava e, emai tuari oreadia ida so raka lasi.
12 A durumai, inai taudia imadia amo ba hamaurimai,
badina be taunimanima edia hekaha na asi anina.
13 Dirava na ita ida baita goada;
ia ese ita inaida baine moidia tao.
Copyright information for `MEU