Psalms 110

Iehova ese egu lohia e hamaoroamu, e tomu
“Lau idibagu kahana ai ba helai,
ela bona oi inaimu na aemu ihadaidia ḡaudia ai baina halaodia”.

Iehova ese ena siahu dagina auna na Siona amo vada e siaia,
oi inaimu bogaragidiai ba lohia.
Emu tuari oreana na ororo helagadia ai ba hakaua lao dinana ai,
emu orea taudia ese kunudia bae rahu pou;
Daba matana ai, hunu na heto,
emu goada matamatana bainema.
Iehova vada e gwau hamata,
bona lalona basine ha-idaua:
oi na hahelaḡa tauna hanaihanai,
Melkisedek ena orea tauna.

Ḡaubada na oi idibamu kahana ai;
ena badu dinana ai pavapava baine huaridia.
Bese idau idau bogaragidiai hahemaoro baine karaia,
edia gabu na mase tau-anidia ai baine hahonudia;
ia ese ikwaradia taudia baine huaridia, tanobada heḡeḡemadai ai.
Dala ai ia na sinavai ranuna baine inua;
taunabunai ia na baine gaga dae.
Copyright information for `MEU