Psalms 113

Iehova ba imodaia.
Iehova ena hesiai taumui, ia ba imodaia,
Iehova ladana ba heatolaia.
Iehova ladana na bae hanamoa,
ina harihari ela bona hanaihanai;
dina dae ela bona dina diho,
Iehova ladana na bae heatolaia.
Iehova na atai ai, bese iboudiai daediai;
ia hairaina na guba daenai.

Iehova, eda Dirava, idaina be daika?
Ia na atai ai e helaimu,
e igo dobimu,
guba bona tanobada e nenediamu.
Ia ese ogoḡami taudia na ḡahu amo e abidia isimu,
e dabumu taudia na kahu gabuna amo e veridia isimu;
pavapava ida e hahelaidia heboumu,
ena orea taudia edia pavapava ida.
Ia ese gabani hahinena na ena noho gabuna e heniamu,
e hamoaleamu, memero kekeni sinadia ai e halaoamu.
Iehova ba imodaia.
Copyright information for `MEU