Psalms 115

Dia ai emai ai, Iehova e, dia ai emai ai,
a oi ladamu enai hairai bae henia,
emu hebogahisi bona emu heabidadama daidiai.
Namona be dahaka bese idau-idau baeto
“Edia Dirava be edeseni ai?”

Eda Dirava na guba ai,
ena ura heḡereḡeredia e karamu.
Idia edia kaivakuku nasilver bonagold ,
taunimanima imadia e kara ḡaudia.
Mai ududia, to asie herevamu;
mai matadia, to asie itamu;
mai taiadia, to asie kamonaimu;
mai udu-baubaudia, to asie bonabonamu;
mai imadia, to ḡau ta asie daua tohomu;
mai aedia, to asie rakamu;
bona gadodia na asi reḡedia.
Ikaradia taudia na idia heḡereḡeredia,
bona e abidadama henidiamu taudia iboudiai danu.

Israel e, Iehova bavabidadama henia;
ia na ikahadia bona edia kesi.
10 Aaron iduhuna e, Iehova bavabidadama henia;
ia na ikahadia bona edia kesi.
11 Iehova garina o garimu taumui, Iehova bavabidadama henia;
ia na ikahadia bona edia kesi.
12 Iehova vada e laloda tao; ia baine hanamoda;
ia ese Israel besena baine hanamoa,
ia ese Aaron iduhuna baine hanamoa;
13 ia ese Iehova garina e garimu taudia baine hanamodia,
maraḡidia bona badadia danu.

14 Iehova ese garamui baine hahutumadia,
umui garamui bona natumui garadia.
15 Iehova, guba bona tanobada ikaradia Diravana,
ia ese baine hanamomui.

16 Guba na Iehova ena guba,
a tanobada be ia ese taunimanima natudia vada e henidia.
17 Mase taudia ese Iehova asie imodaiamu,
asi reḡereḡerena gabuna e lao heniamu taudia danu.
18 A ita ese Iehova baita hanamoa,
hari ina negana amo ela bona hanaihanai.
Iehova ba imodaia.
Copyright information for `MEU