Psalms 123

Matagu na roha isimu oiemu ai,
guba ai emu terono ai o helaimu Diravana e !
Hesiai taudia matadia ese
biagudia imana e raraia taomu
eiava hesiai kekenina matana ese
biaguna hahinena imana e raraia taomu na heto,
ita matada ese Iehova, eda Dirava, unu ta raraia tao tomamu,
ela bona ia ese baine bogada hisi.

A bogamai hisi, Iehova e, a bogamai hisi,
badina be taunimanima ese vada e kirikirilaimai ai vada a hesiku.
Nega daudau herea taḡa taudia edia heihi-ihirai bona heaḡi taudia edia hekinkirilai ese
lalomai vada e hahonu.
Copyright information for `MEU