Psalms 124

Iehova na bema dia iseda kaha ai,
(Harihari Israel ini baine gwau toma),
Iehova na bema dia iseda kaha ai,
taunimanima ese e tuari henida neganai,
idia ese maurida ai bema hadonoda,
edia badu na ita eda ai e siahuva ai;
bena aru ese bema aruda oho,
abata ese bema habubunida,
hurehure ese bema ḡovada ahu.

Iehova aita hanamoa,
badina be ia ese ita na idia dinadia ai se halaoda.
Vada ta roho mauri,
manu ese manu-tahu taudia edia idoa amo e roho maurimu na heto;
idoa vada e motu,
bona vada ta roho mauri.
Ikahada na Iehova ladana ai;
ia ese guba bona tanobada e karadia.
Copyright information for `MEU