Psalms 127

Iehova ese ruma basinema haginia negana ai,
e haginiamu taudia na bema hekwarahi kava;
Iehova ese hanua basinema gimaia negana ai,
gima taudia na bema noga kava.
Asi anina daba ai o tore boiboimu,
e laomu bona hanuamu e boimu, bena lagamu o animu,
murinai lalo-hekwarahi anidia o animu;
badina be ia ese ena lalokau taudia na
mahuta e henidiamu.

A itaia, memero na Iehova ena herahia,
boga anidia na ena harihari ḡaudia.
Eregabe tauna natuna na tuari tauna imana dibadia na heheto,
ena diba pauana e honumu tauna na e moalemu.
Hanua ikoukouna ai ia inaina ida bae hereva negana ai,
tau ta ese basine hahemaraia.
Copyright information for `MEU