Psalms 13

Iehova e, ela bona edena nega ai?
Ba lalogu boio ela bona hanaihanai a?
Vairamu na egu amo ba hamuea ela bona edena nega ai?
Daragu baine doko ela bona edena nega ai?
Lalogu na dina idoinai baine hisihisi a?
Lau inaigu baine hereagu ela bona edena nega ai?

Iehova e, egu Dirava, ba haeroa bona ba haere henigu;
matagu ba hadiaridia, mase ena mahuta ai baina mahuta na garina,
inaigu na baineto “Vada na hadarerea” na garina,
bona na manokamu dainai e inai henigumu taudia bae moale na garina.

A lau na emu hebogahisi vada na abidadama henia;
lau lalogu ese emu hahemauri baine moalelaia.
Ane baina abia, Iehova ena;
badina be ia ese ena harihari-bada ai vada e hanamogu.
Copyright information for `MEU