Psalms 135

Iehova ba imodaia.
Iehova ladana ba imodaia;
umui Iehova ena hesiai taumui, heimodai ba henia,
umui Iehova ena ruma ai o ginimu taumui,
iseda Dirava ena ruma maḡudia ai o ginimu taumui.
Iehova ba imodaia, badina be Iehova na namo;
ia ladana ba heatolaia emui ane ai,
badina be ia na mai ena harihari-bada.
Badina be Iehova ese Iakob vada e abia hidi, ia sibona ena;
Israel na iena korikori.

Badina be lau dibagu Iehova na bada;
eda Ḡaubada ese dirava iboudiai e hereadiamu.
Badina be Iehova na sibona ena ura e karamu,
guba ai bona tanobada ai,
bona davara ai bona dobu gabudia iboudiai.
Ia ese ori e hadaediamu,
tanobada dokona amo;
bona kevaru e karaiamu, medu ena,
bona lai na ena roge amo e halasidiamu.

Ia ese Aigupto ai natu-roboadia e aladia mase,
taunimanima natudia roboadia bona boroma natudia roboadia.
Aitupto e, oi bogaragimu ai,
ia ese toa bona hoa karadia e siaidia,
Farao bona ena hesiai taudia iboudiai ihadikadia.
10 Ia ese bese momo e habuadia tari,
bona pavapava mai siahudia e aladia mase:
11 Sihon, Amoro taudia edia pavapava,
bona Og, Basan pavapavana,
bona Kanaan basileiadia iboudiai.
12 Edia tano e heni lao, haida ese e ḡaunaia,
ena orea taudia Israel ese e ḡaunaia.

13 Iehova e, oi ladamu na e hesiriu hanaihanaimu;
Iehova e, oi harimu na laḡani laḡani e miamu.
14 Badina be Iehova ese ena orea taudia na maorodia baine gwaurai,
bona ena hesiai taudia na baine bogadia hisi.

15 Bese idau-idau edia kaivakuku nasilver bonagold amo e karadiamu,
taunimanima imadia karakaradia:
16 mai ududia, to asie herevamu;
mai matadia, to asie itamu;
17 mai taiadia, to asie kamonaimu;
bona asi laḡadia ududia ai.
18 E karadiamu taudia na idia heḡereḡeredia ai baela;
oibe, e abidadama henidiamu taudia iboudiai danu.

19 Israel besena e, Iehova ba hanamoa;
Aaron iduhuna e, Iehova ba hanamoa;
20 Levi iduhuna e, Iehova ba hanamoa;
Iehova garina o garimu taumui e, Iehova ba hanamoa.
21 Siona amo Iehova ba hanamoa;
ia na Ierusalem ai e nohomu.
Iehova ba imodaia.
Copyright information for `MEU