Psalms 137

Babulono sinavaidia badibadidiai,
a helai dihova, a taiva,
Siona a laloa taova negadia ai.
Unuseni ai emai hatai-hatai ḡaudia na
sinavai isedia audia ai a taudia dae.
Badina be unuseni ai e ḡuimai taudia ese e haḡanimai, ane baia abi,
e hahisimai taudia ese e haḡanimai, baia moale;
“Siona anedia ta bavabia” eto.

Idau tano ai Iehova ena ane na
ede baia abia toma?
Ierusalem e, bama lalomu boio,
imagu bema heveri;
basinama lalomu tao,
bona egu moale ḡauna hereana daenai Ierusalem basinama atoa,
malagu na udugu atai maona ai bema kape dae.

Iehova e, Ierusalem ena dina ba laloa tao,
Edom taudia latadiai.
Idia e tomava: A ḡiḡia dobi, a ḡiḡia dobi,
a ḡiḡia rohoroho.
Babulono natuna hahinena e, hahebua-tari hahinemu:
o kara henimaiva karadia davadia ma baine halou henimu tauna na baine moale;
bona natumu maraḡidia baine abidia, haga-nadina ai
baine huaridia, tauna na baine moale.
Copyright information for `MEU