Psalms 139

Iehova e, lalogu vada o tahua, vada o dibagu;
egu helai diho, egu tore isi, oi dibamu;
dauha amo egu lalo-hadai o dibadiamu.
Egu raka o itaia taomu, egu hekure diho danu;
egu kara iboudiai na oi dibamu.
Malagu ese hereva ta do se gwauraia negana ai,
Iehova e, una hereva na vada o diba vaitani.

Oi ese o gunalaigumu, o gabelaigumu,
imamu na latagu ai vada o atoa kau.
Aonega enehetomana na hoalaia badamu;
ia na atai ai, idavarina na asi dibagu.

Oi Laumamu ena amo lau ede bainala?
Oi vairamu ena amo lau ede baina heau henia?
Guba ai bama dae, to oi na unuseni ai;
mase taudia edia gabu ai egu geda bama lahaia, ai danu.
Daba hanina bama abi, bama roho lao,
gadobada daudauna ai bama hanoho,
10 unuseni ai danu oi imamu ese bema hakaugu,
oi imamu idibana ese bema dogogu tao.
11 Bama toma “Dibura ese baine gorugu ahu,
bona e ḡeḡegu daemu diarina na baine dibura”;
12 to, dibura na dia dibura oiemu ai,
hanuaboi eme diari dina heḡereḡerena;
badina be dibura bona diari na heḡereḡere oiemu ai.

13 Oi ese taugu anina o karaia,
sinagu bogana ai o karagu.
14 Na imodaimumu, badina be oi na mai garimu bona mai hoamu;
emu kara na hoa ḡaudia.
Oi na dibamu herea lau;
15 gabu hehunina ai taugu e hekara;
tanobada ena dobu gabudia ai e hekara ḡoevaḡoeva negana ai,
taugu anitarana na emu amo se hehuni.
16 Tau-anigu na do asi oromana negana ai,
oi matamu ese e itagu;
dina o karadia egu na iboudiai emu buka ai vada e tore,
ta do se vara negana ai.
17 Dirava e, emu lalo-hadai na ḡoeva-dae egu ai,
idia na daka hutuma;
18 bama duahidia, idia na miri na heto.
Na nogamu negana ai,
lau na doini oi ida.

19 Dirava e, kara dika taudia boma aladia mase bema namo;
bona rara ihahebubuna e uramu taudia bema rakatanigu danu bema namo;
20 idia ese e gwau edeede henimumu mai daḡedaḡedia ida,
idia ese e inai henimumu, bae hadikamu totona.
21 Iehova e, e inai henimumu taudia na na inai henidiamu ani?
e daḡedaḡe henimumu taudia na na badu henidiamu ani?
22 Na inai henidia lalo dikamu;
idia na lau inaigu na tomamu.
23 Dirava e, ba tahugu, lalogu na ba diba;
ba tohogu, egu lalo-hadai ba dibadia.
24 Ba itaia, dala dikana ta lalogu ai e miamu eiava;
bona mia hanaihanai dalana ai ba hakaugu.
Copyright information for `MEU