Psalms 146

Iehova ba imodaia.
Laumagu e, Iehova ba imodaia.
Iehova baina imodaia egu mauri dinadia iboudiai;
egu Dirava ihanamolaina anedia baina abi ela bona egu mauri dokona.

Pavapava basio abidadama henidia;
taunimanima natuna ta danu basio abidadama henia,
ia na asi ena hekaha.
Laḡana e dokomu negana ai na ia ese tano e lou heniamu;
una dina ai ena lalo-hadai e oremu.

Iakob ena Dirava ese e kahaiamu tauna na e moalemu
ena helaro be Iehova, ena Dirava.
Iehova ese guba bona tanobada bona davara e karadia,
bona lalodia ḡaudia iboudiai;
ena heabidadama na e hesiriu hanaihanaimu.
E hadikadiamu taudia na ia ese e kara maoro henidiamu
bona hitolo taudia na adia e henidiamu.

Iehova ese iḡui taudia e ruhadia negemu;
Iehova ese mata-kepulu taudia matadia e hapapadiamu;
E nunumaidia tarimu taudia na Iehova ese e veridia toremu;
Iehova ese kara maoromaoro taudia e lalokau henidiamu.
Iehova ese noho-hedoa taudia e gimadiamu;
vabu bona ihareha ia ese e naridiamu,
a kara dika taudia na ia ese e habuadia tarimu.
10 Iehova baine lohia hanaihanai;
Siona e, ia na emu Dirava ela bona uru iboudiai.
Iehova ba imodaia.
Copyright information for `MEU