Psalms 16

Dirava e, a hamaurigu,
badina be oi na abidadama henimumu.
Iehova na hereva heniamu, na tomu
“Oi na egu Ḡaubada, asi egu namo idauna ta,
egu namo na oi mo emu ai”.

Tanobada ena helaḡa taudia na heherea-dadae,
lau ese na moalelaidiamu.
Dirava idauna e abia hidimu taudia ese edia lalo-hisihisi e habadaiamu;
edia inuinu bouboudia na rara, a lau be basina sei nege,
ladadia na udugu bibinadia amo basina gwaurai.

Iehova vada na abia hidi, lau ahugu bona lauegu kehere;
oi ese lau ahugu o gimaiamu.
Egu dala na gabu namodia amo e laomu;
oibe, lau ahugu na namo herea.

Iehova na hanamoamu, ia ese e hahealo henigumu;
hanuaboi lalonai lau lalogu ese e hadibagumu.
Iehova na vairagu ai na atoamu nega idoinai;
badina be ia na lau idibagu kahana ai dainai lau na basina marere.

Taunabunai, lalogu na e moalemu, bona laumagu na e hisi daemu;
tau-anigu danu e noho namonamomu.
10 Badina be oi ese basio kahugu nege, mase taudia edia gabu ai;
e matauraimumu tauna na guri basio haheitalaia.

11 Mauri dalana oi ese o haheitalaigumu;
oi vairamu ai moale e ḡuḡurumu,
oi imamu idibana ai moale ḡaudia na e mia hanaihanaimu.
Copyright information for `MEU