Psalms 2

Badina be dahaka lalo-dibura taudia na e heloḡo-heloḡomu?
Badina be dahaka taunimanima edia lalo-hadai na kavakava?
Tanobada pavapavadia e gini toremu,
bona lohia taudia na e henega boumu;
Iehova bona ia ese e horoa tauna na
idia ese e inai henidiamu.
Idia na e tomu:
Edia gadea baita hamotudia,
e ḡuilaida varodia baita negedia.

Guba ai e nohomu Diravana ese baine kirikirilaidia;
Ḡaubada ese baine hevasehalaidia.
Ia ese baine gwau henidia mai baduna ida,
ena badu-ḡaraḡara ese baine hahisihisidia.
Baineto:
Egu pavapava vada na atoa,
egu ororo Siona dorina ai.

Iehova ena hereva baina harorolaia,
ia ese vada e hadibagu heḡereḡerena, eto:
Oi na lau natugu,
hari dina ai vada na havaramu.
Ba noigu, bena bese idau-idau baina henimu, oi ahumu,
tanobada dokodia do baina henimu, emu.
Auri itotohina amo ba hamakohidia,
uro na heto ba huaridia.

10 Pavapava e, ba aonega;
tanobada lohiamui e, ba diba.
11 Iehova ba toma henia diho mai garimui,
bona mai heude-heudemui ida.
12 Ia aena palapaladia ba harahudia,
baine badu henimui bena dala ai ba mase na garina;
badina be ena badu e vara haraḡamu.

Ia e abidadama heniamu taudia be nanamo.
Copyright information for `MEU