Psalms 21

Iehova e, oi goadamu ai hanua pavapavana na e moalemu;
oiemu hekaha e heaḡilaia badamu.
Lalona e uramu ḡauna oi ese vada o henia;
uduna bibinadia edia noinoi na so rua. (Selah)
Emu hahenamo ḡaudia namo-hereadia ese ia e gunalaiamu;
havava ḡauna,gold namo-hereana amo e karaia, na ia kwarana ai o havavalaiamu.
Ia ese mauri e noia emu ai; oi ese o henia;
ena mauri dinadia o hadaudau, ela bona hanaihanai.
Oiemu hekaha dainai taunimanima ese e imodaia badamu;
hairai bona siahu oi ese vada o henia.
Momokani, oi ese vada o hanamoa bada ela bona hanaihanai;
oi vairamu moalena amo vada o hamoalea.
Badina be hanua pavapavana ese Iehova e abidadama heniamu;
Herea Mikamika ena hebogahisi dainai ia na basine marere.
Oi imamu ese oi inaimu iboudiai baine davaridia;
oi imamu idibana ese e inai henimumu taudia iboudiai do baine davaridia.
Ba hedinarai negana ai amu mai siahuna heḡereḡerena ai ba halaodia.
Iehova ese ena badu ai baine hadonodia,
lahi ese baine aradia ore.
10 Oi ese idia garadia na tanobada amo ba habuadia;
idia natudia na taunimanima natudia bogaragidia amo ba habuadia tari.
11 Oi ihadikamu dalana e haeroa,
lalo-hadai dikana ta e laloa heḡaeḡae;
to asi edia dala karana bae karaia.
12 Badina be oi ese ba hakarohodia;
oi ese oiemu peva amo vairadia ba kino henidia.

13 Iehova e, emu goada ai bae imodaimu!
Ai ese danu ane baia abi,
oiemu siahu baia imodaia emai ane ai.
Copyright information for `MEU