Psalms 28

Iehova e, lau oi na boiboi henimumu;
egu nadi-gini, taiamu na basio koudia egu ai,
basio haere henigu negana ai na
mase gabuna e laomu taudia heḡereḡeredia ai bainala na garina.
Egu noinoi herevadia a kamonai,
ba kahagu totona na tai henimumu negana ai,
bona imagu na emu gabu helaḡana na dudui isi heniamu negara ai.
Kara dika taudia ida basio abigu oho,
kara havara taudia ida basio negegu daure;
idia ese dekedia taudia na maino herevadia e gwaurai henidiamu,
a lalo-hadai dikadia na lalodia ai mimia.
Edia ḡaukara heḡereḡeredia ai davadia na ba henidia,
edia kara dikadia davadia do ba henidia;
imadia ḡaukaradia heḡereḡeredia ai davadia na ba henidia,
davadia korikori do ba henidia.
Badina be Iehova ena ḡaukara asie matauraidiamu,
ia imana ḡaukaradia asie matauraidiamu;
ia ese baine ḡiḡidia dobi,
ma basine hadaidia lou.

Iehova aina hanamoa!
Badina be egu noinoi vada e kamonai.
Iehova na egu goada bona egu kesi,
lau lalogu ese ia e abidadama heniamu;
unu amo hekaha na davariamu, bona lalogu na e moalemu,
egu ane ai danu ia na hanamoamu.
Iehova na ena bese taudia edia goada;
ia na e horoa tauna ena kohoro.
Emu bese taudia ba hamauridia, oi dihimu ba hanamodia;
ba reḡudia, bona bavabidia isi hanaihanai.
Copyright information for `MEU