Psalms 35

Iehova e, e heai henigumu taudia na ba heai henidia,
e tuari henigumu taudia na ba tuari henidia.
Kesi bona keme aurina avabi,
a tore isi, ba durugu.
Io bona dare a veridia lasi,
e havagumu taudia ba laodia ahu.
Lau laumagu a hereva henia, aoto
“Lau binai oi ihamaurimu”.
Egu mauri iabi-ohona e tahuamu taudia na
ba hadareredia bona ba hahemaraidia;
lau ihadikagu karadia e haeromu taudia na
ba haloudia bona ba hadaradaradia.
Uit momona na lai ese e odaia ohomu heḡereḡerena ai baela;
Iehova ena aneru ese do baine luludia oho.
Edia dala baine dibura bona baine dedidedi;
Iehova ena aneru ese baine havadia.

Badina be lau iabigu totona edia huo e otoa, asi badina;
asi badina guri e ḡeia, egu mauri iabi-ohona.
Mase ese baine hahoadia;
e otoa huona ese baine hatoadia,
ia lalonai vada bae mase.

Una negana ai laumagu ese Iehova baine moalelaia;
ena hahemauri baine imodaia.
10 Turiagu iboudiai baeto
“Iehova e, daika na oi heḡereḡeremu?
Oi ese manoka tauna o hamauriamu,
goada ai e hereaiamu tauna imana amo;
bona manoka tauna bona ogoḡami tauna
ena kohu e dadihaiamu tauna imana amo”.

11 Hahebade koikoi taudia e tore isimu,
asi dibagu ḡaudia e nanadailaigumu.
12 Na kara namo henidia davana na e kara dika henigumu;
laumagu na e dauremu.
13 A lau be e goreredia negana ai na guma dabuadia na dokilai,
bona anivaga ai sibogu na hahedika;
14 na ḡuriḡuri igo-diho,
turagu eiava tadikakagu taina bama tai na heto;
na loa eva-eva, sinana e tailaiamu tauna na heto,
na igo diho, na tai noho tai noho.

15 A lau na hekwakwanai negana ai na idia na e moale hebouva,
lau ihadikagu totona e hegogova;
idau taudia, asi dibagu taudia, na
lau ihadikagu totona e hebouva,
e ihi-ihiraiguva asi dokona.
16 Dirava asie matauraiava taudia ese e hevaseha henigu loulouva,
gadigadidia e hahedai heniguva.

17 Ḡaubada e, ba herarai tao ela bona edena nega ai?
Laumagu na edia ala-ala amo ba hamauria,
egu mauri na leona edia amo ba rauaia;
18 bena hebou badana lalonai baina hanamomu,
hutuma bada bogaragidiai baina imodaimu.

19 Ba durugu, e inai henigu koikoimu taudia ese basie kirikirilaigu,
e inai henigu kavamu taudia ese ibunidia basie ha-roro.
20 Badina be maino herevadia asie gwauraimu,
a tano ai e noho mainomu taudia latadiai na
koikoi herevadia e gwauraimu.
21 Ududia e ahagamu, lau ihadikagu, e tomu
“Aha, aha, matamai ese vada e itaia”.

22 Iehova e, vada o itaia; udumu basio hakapua;
Iehova e, dahu ai basio noho.
23 Legamu a gadaia, lau ihahemaoro-henigu totona a noga;
egu Dirava, egu Ḡaubada, lau ihamaoromaorogu totona a noga.
24 Iehova e, egu Dirava, a gvauraigu maoro, oiemu kara maoromaoro heḡereḡerena;
bona ba laodia ahu, basie kirikirilaigu.
25 Idia na basie hereva heheni, basieto
“Aha, eda ura vada ta abia;”
ma basieto
“Ita ese vada ta hadonoa”.

26 Egu hisihisi e moalelaiamu taudia na
ba hahemaraidia bona ba dadaraidia vaitani;
edia daḡedaḡe egu ai e habadaiamu taudia na
hemarai bona hedadarai amo ba ḡovadia.

27 Igwaurai-maorogu e uramu taudia na
bae hisi dae bona bae moale;
bae hereva hanaihanai, baeto
“Iehova na herea,
ia ese ena hesiai tauna ihanamona e moalelaiamu”.
28 Bena malagu ese oiemu kara maoromaoro baine gwauraia,
bona dina idoinai baine imodaimu.
Copyright information for `MEU