Psalms 41

Ogoḡami taudia e lalodiamu tauna na namo;
Iehova ese e harohoa maurimu, hekwakwanai dinana ai;
Iehova ese e gimaiamu bona e hamauriamu;
tano ai namo e gwauraiamu;
ia na inaina edia ura dalana ai asio heni.
Gorere dainai ena geda ai e hekuremu negadia ai
Iehova ese e abia isimu;
ena gorere lalodiai,
oi ese ena hisihisi iboudiai o abi ohomu.

Lau nato “Iehova e, a bogagu hisi, ba hamaurigu;
badina be lau ese vada na kara havara henimu”.
Lau inaigu ese e maumauraigumu, e tomu
“Edena nega ai baine mase?
Ia ladana na edena nega ai baine boio?”
Ta dekegu ai e maimu negana ai,
ia ese hereva asi anidia e gwauraimu.
Lalo-hadai dikadia na lalona ai e haboumu;
bena e raka lasimu, e piu rohorohomu.
E inai henigumu taudia iboudiai ese lau e hemaunulai henigumu,
ihadikagu daladia e haeromu.

Idia na e tomu “Gorere dikana ese vada e abia,
ena hekure gabuna amo basine tore isi lou”.
Turagu lalokauna danu, na abidadama heniava tauna, egu aniani e aniava tauna,
ia ese danu ia ae-geduna amo vada e lahagu.
10 Iehova e, oi ese ba bogagu hisi;
bavabigu isi, bena davadia do baina henidia.

11 Ini amo lau dibagu oi ese o lalo namo henigumu,
inaigu ese se hadareregu dainai.
12 Oi ese vada o haginigu tore, egu kara maoromaoro dainai;
oi vairamu ai vada o haginigu hanaihanai.
13 Iehova, Israel Diravana, bae hanamoa,
harihari ela bona hanaihanai. Amen. Amen.
Copyright information for `MEU