Psalms 42

Dirava e, dia hahinena ese sinavai ranudia e ura henidiamu na heto,
lau laumagu ese unu e ura henimu tomamu.
Laumagu na e ranu masemu, Dirava enai, Mauri Diravana enai.
Edena nega ai Dirava vairana baina itaia?

Iruru-matagu na agu aniani ḡauna,
dina ai bona hanuaboi ai;
Nega idoinai taunimanima ese e nanadaigu louloumu,
e tomu “Emu Dirava be edeseni ai?”

Laumagu ena hisihisi ai
na lalodia taomu ḡaudia bini:
hutuma ida na laova,
Dirava ena ruma ai na hakaudia vareaiva,
mai moale lolodia bona ihanamolaidia anedia ida;
hutuma bada ese aria helaḡana e karaiava.

Laumagu e, dahaka dainai vada o metau?
Dahaka hekwarahina lalogu ai o karaiamu?
Dirava ba laroa; badina be lau do baina hanamoa lou,
lau ikahagu bona egu Dirava.
Laumagu na e metaumu lalogu ai;
taunabunai oi mo na lalomu taomu,
Ioridane tanona bona Heremon tanona amo,
bona Misara ororona amo.

Dobu gabuna ta ese dobu gabuna ta e boi heniamu,
ranu seiraina guruna ai.
Emu hurehure bona emu sinaia iboudiai ese
vada e habubunigu.
Dina ai Iehova ese ena hebogahisi e haheḡanilaiamu,
hanuaboi ai ena ane ese e bamogumu;
ḡuriḡuri danu, egu mauri Diravana ena.

Dirava, egu nadi-gini, na hereva heniamu, na tomu
“Dahaka dainai vada o lalogu boio?
Badina be dahaka na tai ḡadeḡademu,
inaigu edia daḡedaḡe karadia daidiai?”
10 Tau-anigu bema haberoa na heto,
inaigu ese lalogu e daia urumu.
E nanadaigu louloumu, e tomu
“Emu Dirava be edeseni ai?”
11 Laumagu e, dahaka dainai vada o metau?
Dahaka hekwarahina lalogu ai o karaiamu?
Dirava ba laroa; badina be lau do baina hanamoa lou,
lau ikahagu bona egu Dirava.
Copyright information for `MEU