Psalms 44

Dirava e, taiamai amo vada a kamonai,
tamamai ese vada e hamaoromai,
idia edia dina ai dahaka dahaka o kara,
nega gunadia ai.
Sibomu imamu amo bese idau-idau o luludia lasiva,
a idia na o atodia;
bese idau-idau oi ese o hahisidiava,
a idia na o hamauridia.
Badina be dia idia sibodia edia dare amo tano e abia,
bona dia idia sibodia imadia amo e kwalimu;
a oi imamu idibana amo,
oi imamu bona oi vairamu diarina amo;
badina be oi ese o moalelaidiava.
Oi na egu Pavapava bona egu Dirava;
oi ese Iakob ihamaurina vada o gwauraia.
Oi bagumu ai ai inaimai a hadarerediamu,
oi ladamu bagunai e tuari henimaimu taudia na baia moimoilaidia.
Badina be dia egu peva asina abidadama heniamu,
dia egu dare ese basine hamaurigu;
a oi ese ai inaimai imadia amo vada o hamaurimai,
e inai henimaimu taudia vada o haheḡonudia.
Nega idoinai Dirava vada a heaḡilaia;
oi ladamu baia imodaia hanaihanai. (Selah)
A oi ese vada o negemai daure, bona vada o hahemaraimai,
emai tuari oredia ida asiola.
10 Inaimai vairadiai vada o haloumai;
inaimai ese emai kohu vada e dadihai.
11 E aladiamu mamoedia heḡereḡeredia ai vada o halaomai,
bese idau-idau bogaragidiai vada o hakarohomai rohoroho.
12 Emu orea taudia na vada o hoidia, dava maraḡi ai,
idavalaidia badana na asio tahuamu.

13 Dekemai taudia ese bae kirikirilaimai taudia ai vada o halaomai,
e ḡeḡemai daemu taudia ese bae hevasehalaimai bona bae dadaraimai taudia ai vada o halaomai;
14 bese idau-idau bogaragidiai bae ihi-ihiraimai taudia ai vada o halaomai,
orea idau-idau bogaragidiai kwaradia bae taiko-taiko henimai taudia ai vada o halaomai.
15 Dina idoinai egu keto na vairagu ai,
hemarai ese vairagu vada e ḡovaia;
16 hevaseha taudia bona heihi-ihirai taudia edia hereva daidiai,
inai tauna bona dava iabina tauna daidiai.

17 Ena be asia lalomu boio, bona emu taravatu asia tataia utu,
to ina idoinai na ai latamai ai vada e kau
18 Ai lalomai na asie lou,
bona aemai na emu dala amo asie raka siri;
19 matona, oi ese uda sisiadia edia gabu ai vada o huarimai,
bona dibura masemase ai vada o ḡovamai.

20 Emai Dirava ladana baiama laloa boio,
eiava imamai na dirava idauna ta bema toi roro henia,
21 Dirava basinema davaria a?
Badina be ia na lalo-hadai hehunidia dibana.
22 Lasi, oi daimu ai dina idoinai e alamaimu,
e duahimaimu, bae aladia mamoedia na heheto.
23 A noga! Ḡaubada e, dahaka dainai o mahutamu?
A tore isi! Basio negemai daure hanaihanai.
24 Dahaka dainai vairamu o huniamu?
Dahaka dainai emai hekwarahi bona emai hisihisi o lalo boiomu?
25 Badina be laumamai na ḡahu ai e igo dihomu,
tau-animai na tano ai e goru dihomu.
26 A tore isi, ikahamai aoma!
emu hebogahisi dainai ba hamaurimai.
Copyright information for `MEU