Psalms 47

Bese idau-idau iboumui ai, imamui ba poupou;
Dirava ba lolo henia, moale anedia ba lololai.
Badina be Iehova, Herea Mikamika, na mai garina;
ia na Pavapava badana, tanobada idoinai e lohiaiamu.
Ia ese bese idau-idau ita henudai vada e hamanadadia,
orea idau-idau aeda henudiai vada e atodia.
Ia ese ahuda vada e abia hidi,
ena lalokau tauna Iakob ena heaḡi. (Selah)
Dirava na mai lolona ida vada e dae,
Iehova na mai kibi reḡena ida vada e dae.
Dirava ba hanamoa, ia ihanamolaina anedia bavabi;
eda Pavapava ba hanamoa, ia ihanamolaina anedia bavabi.
Badina be Dirava na tanobada idoinai pavapavana;
salamo amo ba hanamoa.

Dirava ese bese idau-idau e lohiadiamu;
Dirava na ena terono helaḡana ai e helaimu.
Badina be tanobada kesidia na Dirava ena;
ia bae imodaia bada.
Copyright information for `MEU