Psalms 53

Kava tauna na lalona ai e tomu
“Dirava na lasi”.
Idia na mimiro, kara dika-hereadia e karamu;
asi tauna ta ese kara namo e karamu.

Dirava na guba amo e roha dobimu,
taunimanima natudia e nenediamu;
baine itadia, aonega taudia haida nonoho,
eiava Dirava e tahuamu taudia haida nonoho.

Iboudiai vada e keto,
iboudiai vada e miro;
asi tauna ta ese kara namo e karamu,
lasi ona lasi vaitani.

Kara dika taudia na asi edia lalo-parara a?
Idia na egu orea taudia e anidiamu, flaoa e animu na heto;
idia ese Dirava asie boi heniamu.

Idia bunu, gari bada ese e butudia taomu,
gari idauna, nega gunana ta se vara ḡauna.
Badina be Dirava ese asie matauraiamu taudia turiadia baine ḡiḡidia rohoroho;
idia na bae hahemaraidia, badina be Dirava ese vada e dadaraidia.

Israel ihamaurina na Siona amo bema mai be namo!
Dirava ese ena orea taudia baine haginidia lou negana ai
Iakob baine moale, bona Israel baine hisi dae.
Copyright information for `MEU