Psalms 56

Dirava e, ame bogagu hisi,
badina be taunimanima ese e moigu taomu,
dina idoinai tuari taudia ese e daḡedaḡe henigumu.
Inaigu na dina idoinai e moigu taomu,
hutuma ese e tuari henigumu mai heaḡidia ida.
Lau na garimu negadia ai na
oi mo na abidadama henimumu.
Ena hereva na imodaiamu Diravana,
Dirava mo na abidadama heniamu, asi egu gari;
hidio na ede baine karagu toma?

Dina idoinai idia ese egu hereva e hagagevadiamu,
edia lalo-hadai iboudiai na lau ihadikagu mo e laloamu.
Idia na e heboumu, e bani taomu,
egu raka marere e itaia taomu.
Egu mauri iabi-ohona totona vada e narigu heḡereḡerena,
edia kara dika davana unu ba henidia toma.
Dirava e, bese idau-idau taudia na
mai badumu ida ba tahodia dobi.

Egu loa eva-eva vada o hagaudia,
irurumatagu na emu kavabu ai ba udadia;
emu buka ai e miamu, ani?
Baina boiboi dinana ai,
lau inaigu na ba haloudia.
Ina na dibagu, Dirava na lau ida:
10 Dirava, ena hereva na imodaiamu Diravana;
Iehova, ena hereva na imodaiamu Diravana.
11 Ia mo na abidadama heniamu, asi egu gari;
taunimanima na ede bae karagu toma?

12 Dirava e, egu gwauhamata emu ai na anidia do baina kara;
egu hehenamo bouboudia na oi baina henimu.
13 Badina be oi ese lau laumagu na mase amo vada o rauaia;
oibe, aegu na hetutuhi amo vada o hamauria.
Dirava vairanai baina raka totona,
mauri diarina lalonai.
Copyright information for `MEU