Psalms 57

Ame bogagu hisi, Dirava e, ame bogagu hisi.
Badina be oi lalomu ai lau laumagu e komumu;
oi hanimu ikerukerudia na egu hemetai gabuna,
ela bona hahebua-tari baine ore.
Dirava Herea Mikamika na tai heniamu,
egu ai ena ura e haḡuḡuruamu Diravana.
Ia na guba amo ena hesiai baine siaia, baine hamaurigu;
e moigu taomu taudia ia ese baine hahemaraidia. (Selah)
Dirava ese ena hebogahisi bona ena momokani
baine siai lasi.

Leona bogaragidiai na hekuremu,
taunimanima natudia e anidia lava daemu ḡaudia;
isedia na io bona diba,
bona maladia na dare ganoka-ganokadia.

Dirava e, guba doriva-dorivana ai bae imodaimu,
oi hairaimu na tanobada idoinai daenai baine mia.

Idia na huo e otoa, lau aegu ihatoadia;
laumagu na e igo diho.
Idia na egu dala ai guri e ḡeia,
a ḡau be idia sibodia na lalonai e moru dobi. (Selah)
Lau lalogu na auka;
Dirava e, lau lalogu na auka.
Ane baina abia, hahenamo anedia baina abi;
laumagu e, a noga.
Gitara bona hatai-hatai ḡauna maragina, a noga;
lau na daba matana ai baina noga.
Ḡaubada e, lau oi baina hanamomu,
bese idau-idau bogaragidiai;
oi ihanamolaimu anedia baina abi,
orea idau-idau bogaragidiai.
10 Badina be emu hebogahisi na bada ela bona guba,
emu momokani na bada ela bona ori.

11 Dirava e, guba doriva-dorivana ai bae imodaimu,
oi hairaimu na tanobada idoinai daenai baine mia.
Copyright information for `MEU