Psalms 59

Egu Dirava e, inaigu edia amo ba hamaurigu,
e tuari henigumu taudia edia amo ba gimagu;
kara dika taudia edia amo ba hamaurigu,
rara ihebubuna e uramu taudia edia amo ba harohogu mauri.

A itaia, egu mauri iabi-ohona totona e bani henigumu;
daḡedaḡe taudia na lau ihadikagu totona e heboumu.
Iehova e, dia lauegu kara dika eiava lauegu kara havara daidiai,
eiava dia lauegu kerere dainai,
idia ese e heaumu bona e heḡaeḡaemu.
A noga, ikahagu aoma, a itaia !
Iehova Sabaota, oi na Israel edia Dirava.
A noga, bese iboudiai matadia ba hakanidia,
kara dika e haero hehunimu taudia ta basio bogaia hisi. (Selah)

Adorahi iboudiai idia na e lou maimu,
sisia na heheto e ḡoumu,
hanua lalonai e igo Ioamu.
Ḡaudia bunu, ududia amo e lolomu,
bibinadia amo e ḡiḡimu.
Badina be idia na e tomamu
“Daika ese baine kamonai?”

Iehova e, oi ese o kirikirilaidiamu,
bese iboudiai oi ese o kirikirilaidiamu.
Egu Goada e, oi ihanamolaimu anedia baina abi,
badina be, Dirava e, oi na egu kohoro.
10 Egu Dirava na ena hebogahisi ai baine hedavari henigu,
egu Dirava ese egu dala baine kehoa,
inaigu edia darere do baina itaia.

11 Basio aladia mase, egu orea taudia bae helalo boio na garina,
emu siahu amo ba hahekwakwanaidia bona ba haketodia,
Ḡaubada e, emai kesi.
12 Ududia edia dika, bibinadia edia hereva, daidiai
edia heaḡi ai bae hedoa.
Heuduguirai bona koikoi herevadia vada e gwaurai daidiai,
13 badu ai ba ha-oredia,
ba ha-oredia ela bona bae boio vaitani.
Unu amo taunimanima bae diba Dirava ese Iakob e lohiaiamu
ela bona tanobada dokona.
14 Adorahi iboudiai idia na e lou maimu,
sisia na heheto e ḡoumu,
hanua lalonai e igo loamu.
15 Aniani itahuna e loa eva-evamu,
bona bogadia asie kumumu negadia ai e ḡiḡimu.

16 A lau na oiemu goada baina anelaia,
daba ai emu hebogahisi baina anelaia bada;
badina be oi na egu kohoro,
bona egu roho-mauri gabuna, egu hisihisi dinana ai.
17 Egu Goada e, oi ihanamolaimu anedia baina abi,
badina be, Dirava e, oi na egu kohoro;
e bogagu hisimu Diravana.
Copyright information for `MEU