Psalms 60

Dirava e, oi ese vada o dadaraimai, vada o hadareremai,
vada o badu; mani emu kara bavabimai dae lou.
Oi ese tano vada o haheude-heudea, vada o hapararaia;
ba haginia lou, badina be e marere-mareremu.
Kara aukadia amo emu bese taudia vada o hahisidia;
vine ranuna vada o henimai, vada a inua, vada a kekero.
Pepe vada o veria dae, e gari henimumu taudia edia,
ienai bae hahegoada hebou, peva bae heautania negana ai; (Selah)
unu amo emu lalokau taudia na bae roho mauri.
Imamu idibana amo kwalimu ba henimai,
bona ba haere henimai.

Dirava na ena gabu helaḡana ai vada e hereva, eto,
Mai moalegu ida Sekem baina hapararaia,
bona Sukoto kourana baina haria.
Gilead na lauegu; Manase na lauegu;
Efraim na egu kwara ḡauna;
Iuda na egu dagi auna.
Moab na imagu ihuridia dihuna;
Edom Iatanai egu tamaka na tahoa kaumu;
Filistia daenai na heaḡimu, na lolomu.

Daika ese hanua mai maḡuna lalonai baine hakaugu vareai?
Daika ese Edom baine haka-lgu lao?
10 Dirava e, vada o dadaraimai ani?
Dirava e, emai tuari oreadia ida so raka lasimu.
11 Ame kahamai, inaimai ituari-henidia ai;
badina be taunimanima edia hekaha na asi anina.
12 Dirava ida baita goada balaheni;
ia ese ita inaida baine moidia tao.
Copyright information for `MEU