Psalms 62

Lau laumagu ese Dirava mo e nariamu, asi reḡereḡegu;
ihamaurigu na iena amo e maimu.
Ia mo sibona na egu nadi-gini bona egu hahemauri,
egu kohoro; lau na basina marere-marere.

Iboumui ai ese tau tamona bavala-ala henia ela bona edena nega ai?
e gini sehemu maḡuna eiava e marere-mareremu arana na heto?
Edia lalo-hadai tamona be ena dagi amo bae doria dobi;
hereva koikoidia e moalelaimu;
ududia amo hahenamo herevadia e gwauraimu,
a lalodia ai e heuduguirai. (Selah)
Lau laumagu ese Dirava mo e nariamu, asi reḡereḡegu;
badina be egu helaro na ienai.
Ia mo sibona na egu nadi-gini bona egu hahemauri,
egu kohoro; lau na basina marere.
Egu mauri bona ihamomokanigu na Dirava enai;
egu nadi-gini badana na Dirava,
egu roho-mauri gabuna na Dirava.
Taunimanima e, nega iboudiai ia bavabidadama henia;
lalomui anidia na ia vairanai ba hahedinarai;
eda roho-mauri gabuna na Dirava enai. (Selah)
Dagi maraḡi taudia na hahodi ta na heto;
dagi bada taudia na asi anidia;
metau hahetoho ḡauna ai e haraḡamu,
metaudia idoinai na maraḡi,
hahodi tamona metauna ida asie heḡereḡere.
10 Dadidadi karadia basio abidadama henidia,
henao karadia basio larodia kava;
emui taḡa bema bada, basio lalokau henia.
11 Nega hata Dirava vada e hereva,
nega harua ini vada o kamonai toma:
siahu na Dirava ena.
12 Ḡaubada e, hebogahisi na oi mo emu;
badina be taunimanima ta ta ena ḡaukara ena ḡaukara heḡereḡeredia,
davadia o henidiamu.
Copyright information for `MEU