Psalms 63

Dirava e, oi na lauegu Dirava, lau oi na tahumumu,
lau laumagu e ranu masemu oiemu ai;
lau hidiogu na e manorimu oiemu ai,
tano kaukauna ai, tano gaḡaena ai,
asi ranuna tanona ai, na heto.
Taunabunai, lau ese vada na raraimu, gabu helaḡana ai,
oi siahumu bona hairaimu vada na itadia;
badina be emu hebogahisi ese mauri e hereaiamu,
una dainai lau bibinagu ese bae imodaimu.
Taunabunai, egu mauri dinadia iboudiai baina hanamomu,
imagu baina dudui isi, oi ladamu baina hahanea.

Egu geda ai oi na lalomu negadia ai,
hanuaboi lalonai oi na haeromu negadia ai,
laumagu be bogagu na turia harana bona digara amo bema kunu na heto;
lau udugu ese e hanamomumu, mai bibina moaledia ida;
badina be oi ese vada o kahagu,
oi hanimu ikerukerudia ai moale anedia na abimu.
Lau laumagu na oiemu ai e taomu;
oi imamu idibana na egu imuda.
A egu mauri iabi-ohona e tahuamu taudia na
tanobada ena dobu gabudia ai bae diho.

10 Dare ese bae aladia;
uda sisiadia ese bae daredia.
11 A hanua pavapavana ese Dirava baine moalelaia;
ia ladana ai e gwau hamatamu taudia na hairaina bae abia,
badina be koikoi taudia ududia na bae dai ahu.
Copyright information for `MEU