Psalms 69

Dirava e, a harohogu mauri !
Badina be abata vada e dae ema bona aiogu.
Kopukopu dobuna ai vada na hepuni,
aegu na asi ihadaina gabuna.
Ranu dobudia ai vada na diho,
abata ese e habubunigu.
Lau vada na tai mase,
gadogu eme haurahaura;
matagu vada e valahu-valahu,
egu Dirava inarina ai.

Kwaragu huidia na gagadoi,
asi badina e inai henigumu taudia na hutuma;
bae hamasegu e tomu taudia na gogoada,
edia koikoi amo e hadikagumu taudia na gogoada.
Asina henaoa ḡauna na
harihari baine haloua a?
Dirava e, egu kavakava be dibamu,
egu kerere na oiemu amo se hehunimu.

Ḡaubada e, Iehova Sabaota e,
ba durugu, oi e laromumu taudia na basie hemarai lau daigu ai.
Israel Diravana e,
ba durugu, oi e tahumumu taudia na basie hahemaraidia lau daigu ai.
Badina be oi daimu ai haida ese vada e gwau henigu;
oi daimu ai hemarai ese vairagu vada e ḡovaia.
Tadikakagu ediai idau tauna ai vada nala;
sinagu natuna ediai idau bese tauna ai vada nala.

Badina be emu ruma iura-henina ese vada e hamasegu,
bona oi e gwau henimumu taudia edia gwaugwau na lau latagu ai vada e kau.
10 Anivaga amo laumagu na hamanaua negana ai,
una na ihahemaraigu ḡauna ai ela;
11 Guma dabuadia na dokilai negana ai,
idia ese e ihi-ihiraigu.
12 Hanua ikoukouna ai e helaimu taudia ese e herevalaigumu,
kekero taudia ese edia ane ai e herevalaigumu.

13 Iehova e, oi mo na hahanemu,
Dirava e, nega namona ai na hahanemu;
emu hebogahisi bada-herea amo
ba haere henigu.
14 Emu hekaha momokanina amo ba harohogu mauri,
kopukopu ai baina hepuni na garina;
lau inaigu amo ba hamaurigu,
bona ranu dobudia amo danu.
15 Ba durugu, abata basine habubunigu,
dobu gabudia basie hadonogu,
mase gurina iduarana basine kougu ahu.

16 Iehova e, a haere henigu,
badina be emu lalokau na namo;
emu hebogahisi bada-herea heḡereḡerena
ba haḡeregu.
17 Vairamu na emu hesiai tauna ena amo basio hunia,
badina be hisi ese e gugubagumu;
a haere henigu haraḡa,
18 a raka kahira, ba hamaurigu,
ba ruhagu nege, lau inaigu daidiai.

19 Dibamu ede e gwau henigu tomamu,
egu hemarai bona egu koikoi oi dibamu,
inaigu iboudiai na oi dibamu.
20 Laumagu e dauremu, gwaugwau herevadia daidiai
daragu e dokomu.
Hebogahisi na tahua, to asi ḡauna;
tauhalo taudia na tahudia, to ta asina davaria.
21 Mase muramurana e henigu, agu;
ranu e masegu ai na vine ranuna iditana e henigu,
baina inua.

22 Sibodia edia dabara vairadiai na idoa ai bainela,
edia aria helagadia na rikiriki ai baela ediai.
23 Matadia bae valahu-valahu, basie ita;
batubatudia na bae heude-heude loulou.
24 Emu badu na latadiai ba seia dobi,
emu badu ḡaraḡarana ese baine lasidia tao.
25 Edia taruha baine vahu,
edia kalaga ai tau ta basine noho.
26 Badina be oi ese vada o hahisia tauna na
idia ese ma e daḡedaḡe heniamu,
bona oi ese vada o haberoa tauna na
idia ese ma e hahisihisiamu.
27 Mata-hakani latanai mata-hakani ma bavatoa idia ediai;
emu hahemaoro ai basio ruhadia nege.
28 Ladadia na mauri taudia edia buka amo bae heroho,
ladadia na kara maoromaoro taudia ladadia ida basie hetore.

29 A lau be na ogoḡamimu bona na hisihisimu:
Dirava e, emu hahemauri ese atai ai baine atogu.

30 Lau ese Dirava ladana na egu ane ai baina heatolaia,
egu hahenamo herevadia ai baina imodaia.
31 Ina kara na Iehova baine moalelaia bada,
a boromakau baine moalelaia maraḡi,
boromakau maruanena mai doana bona mai aena kahaudia ida baine moalelaia maraḡi.
32 Ogoḡami taumui, ba itaia bona ba moale;
Dirava o tahuamu taumui, lalomui bae mauri lou;
33 badina be Iehova ese e dabumu taudia na e kamonai henidiamu, ena orea taudia iḡuidia ai e nohomu na se dadaraidiamu.

34 Guba bona tanobada ese bae imodaia,
davara danu, bona lalonai e loamu ḡaudia.
35 Badina be Dirava ese Siona baine hamauria,
bona Iuda hanuadia baine haginidia lou;
iena hesiai taudia na unuseni ai bae noho,
bae abia edia gabu;
36 iena hesiai taudia natudia ese bae abia, idia ahudia,
bona ia ladana e lalokau heniamu taudia ese bae noholaia.
Copyright information for `MEU