Psalms 7

Iehova e, egu Dirava, lau oi na abidadama henimumu;
e havagumu taudia edia amo ba harohogu mauri, ba hamaurigu
leona na heto bae daregu na garina,
asi ihamaurigu bae verigu oho na garina.

Iehova e, egu Dirava, ini bama kara toma,
eiava imagu bema kerere,
eiava turagu bama kara dika henia,
eiava inaigu ena ḡau bama dadi kava.
Inaigu ese baine havagu ela bona baine lasigu tao,
egu mauri na tano ai baine moia tao,
bona laumagu na ḡahu ai baine moimoilaia.
Iehova e, mai badumu ida a tore isi,
lau inaigu edia badu ba laoa ahu totona a tore isi;
Egu Durava e, a noga,
hahemaoro vada o haheḡanilaia.
Bese idau-idau edia hegogo ese baine ḡeḡemu ahu;
atai ai ba helai, idia daediai.
Iehova ese bese idau-idau e hahemaoro henidiamu:
Iehova e, egu kara maoromaoro bona egu lalo-ḡoevaḡoeva heḡereḡeredia ba hahemaoro henigu.

Kara havara taudia edia dika ba hadokoa,
a kara maoromaoro taudia do ba haginidia;
badina be oi na kara maoromaoro Diravana,
taunimanima daradia bona lalodia o dibadiamu.
10 Dirava na egu kesi,
ia ese laloḡoevaḡoeva taudia e hamauridiamu.
11 Dirava na hahemaoro tauna, mai ena kara maoromaoro;
dina iboudiai Dirava ese kara dika e badu heniamu.
12 Tau ta basine helalo kerehai,
Dirava ese ena dare baine segea.
Ena peva vada e beua, vada e rohea,
13 ena ala-ala ḡaudia vada e abi heḡaeḡae,
ena diba na lahi dibadia ai e halaodiamu.
14 A itaia, kara havara tauna ese dika e havaraiamu,
kara dika ai e rogorogomu,
koikoi daladia e havaramu.
15 Ia ese guri e ḡeia dobumu,
bena e ḡeia gurina lalonai e moru dobimu.
16 Ena kara dika na sibona kwarana ai ma e kaumu,
ena daḡedaḡe na sibona tubuana ai e dihomu.

17 Iehova baina hanamoa, ena kara maoromaoro dainai,
Iehova, atai doriva-doriva Diravana, ladana baina imodaia.
Copyright information for `MEU