Psalms 74

Dirava e, dahaka dainai o negemai daure hanaihanaimu?
Badina be dahaka emu badu vada e siahu, o ubudiamu mamoedia latadiai?
Emu orea, idau nega ai o hoia, na ba laloa tao;
oi ese o hamauria, emu bese korikori ai bainela totona;
Siona ororona, vada o noholaia gabuna, ba laloa tao.
Vada e hekohutani vaitani hanuana ba raka henia kahi;
inai taudia ese gabu helaḡana vada e habuaia tari.

Oi inaimu na emu gabu helaḡana bogaraginai vada e ḡou;
sibodia edia toa vada e hagini, una gabu toana ai baela.
Atai iduarana ai perepere audia na ira amo e tara patapata;
au amo e koro ḡaudia iboudiai na ira bona hama amo vada e hamakohidia.
Emu gabu helaḡana vada e doua,
oi ladamu e noholaiava gabuna vada e hamiroa tari ela bona tano.
Idia na e hereva heheni, eto “Aita hadareredia vaitani”;
idia ese Dirava ena hebou gabudia iboudiai e doudia, tano idoinai.
Ai toamai na asia itadiamu,
asi emai peroveta tauna ta,
bogaragimai ai nega ena daudau idibana tauna ta lasi.
10 Dirava e, inai taudia bae kirikirilaimai ela bona edena nega ai?
inai tauna ese oi ladamu baine ihi-ihiraia hanaihanai a?
11 Dahaka dainai oi imamu o veria loumu?
Badina be dahaka oi imamu idibana na kememu dabuana ai o huniamu?

12 Ḡau tamona, matamana negana amo Dirava na egu Pavapava;
tanobada bogaraginai ia ese ena hahemauri karadia e karamu.
13 Oi siahumu amo davara o hapararaia;
lakara-donodono kwaradia o huaridia.
14 Leviathan
Leviathan na uda ḡauna badana ta, reana Sia na heto. Heberu taudia na e laloa una ḡau kwarana na momo.
kwarana iboudiai o huaridia patapata,
tano ḡaḡaena taudia o henidia, adia.
15 Tano o hapararaia, ranu baine lohilohi bona baine aru totona;
e aru hanaihanaiva sinavaidia o hakororodia.

16 Dina na oiemu, hanuaboi danu oiemu,
diari o karaia, bona dina danu.
17 Tano hetoadia iboudiai oi ese o kara;
lahara negana o karaia, bona guitau danu.

18 Iehova e, inai taudia edia heihi-ihirai ba laloa tao,
asie matauraimu taudia na oi ladamu e ihi-ihiraiamu danu.
19 Emu pune laumana na uda boromadia basio henidia,
emu ogoḡami taudia edia mauri na basio laloa boio vaitani.

20 Emu gwauhamata ba laloa;
badina be tano ena dibura gabudia na daḡedaḡe rumadia ai e honumu.
21 Vada e moidia tao taudia na basie hahemaraidia;
ogoḡami taudia bona e dabumu taudia ese oi ladamu bae hanamoa.

22 Dirava e, a tore isi; emu hahemaoro na sibomu ba karaia;
dina idoinai asie matauraimu taudia ese ede e kirikirilaimu toma na ba laloa tao.
23 Oi inaimu gurudia basio lalo boio;
e inai henimumu taudia edia heloḡo-heloḡo reḡena na e dae louloumu.
Copyright information for `MEU