Psalms 76

Iuda ai idia dibadia Dirava,
Israel ai ia ladana na bada.
Salem ai ena ruma vada e hadaia,
Siona ai ena noho gabuna vada e haginia.
Unuseni ai diba kiama-kiamadia e hakwaidudia,
kesi bona dare bona tuari ḡaudia idau-idau danu. (Selah)
Oi na herea dae; oi hairaimu ese
mia-hanaihanai ororodia hairaidia e hereadiamu.
Goada taudia edia dadihai kohudia na edia amo ma e dadihai,
mahuta ese e abidia;
tuari taudia iboudiai na
imadia edia goada vada e ore.
Iakob Diravana e, o gwau henidia negana ai
hosi mai iguina tauna ida e habereredia.

A oi na mai igari-henimu;
emu badu baine ḡaraḡara negana ai,
daika ese oi vairamu ai baine gini diba?
Guba amo oi ese hahemaoro o gwauraia;
tanobada na e gari, bena se marere-marere.
Una negana ai Dirava e tore isi, hahemaoro ihaginina totona,
tanobada ai hisi e animu taudia iboudiai ihamauridia halaoreana. (Selah)

10 Momokani, taunimanima edia badu ese baine hanamomu,
badu orena na oi ese ba haheriolaia.
11 Emu gwauhamata na Iehova, emui Dirava, ba henia,
bona anidia danu ba kara.
E ginia heḡeḡemu taudia iboudiai na herahia bae mailai,
e gari heniamu Diravana ena.
12 Ia ese lohia laumadia e laodia ahumu,
bona tanobada pavapavadia e hagaridiamu.
Copyright information for `MEU