Psalms 78

Egu orea taumui e, egu hahediba herevadia a kamonai,
taiamui a hakala, lau udugu herevadia a kamonai.
Sivarai heḡereḡerena ta baina gwauraia,
sene herevadia hehunidia;
ai a kamonai bona dibamai,
tamamai ese vada e hamaoromai ḡaudia,
baina gwaurai.
Besedia edia amo basia hunidia,
a Iehova ena kara herea-daedia bona ena goada,
bona hoa karadia ia ese vada e kara,
uru gabena taudia baia hamaorolaidia.
Ia ese haheḡani e atoa Iakob ena,
bona taravatu na Israel e henia.
Bena seneda e haḡanidia,
idia ese natudia bae hadibadia eto;
uru gabena taudia bae diba totona,
do asie vara memerodia danu;
bena idia na bae tore isi,
natudia ma bae hamaorolaidia.
Unu amo Dirava bae laroa,
bona Dirava ena ḡaukara basie laloa boio,
a ena haheḡani bae badinadia.
Unu amo danu tamadia ida basie heḡereḡere:
lalo-auka bona gwau-edeede uruna bunai,
lalodia asie hadai maoromaoro uruna,
laumadia ese Dirava asie badinaia.

Efraim taudia mai edia peva na
tuari dinana ai e lou.
10 Dirava ena gwauhamata asie badinaia,
bona ena taravatu irakalaina e dadaraia.
11 E kara ḡaudia e lalodia boio,
bona ena hoa karadia e hahedinaraiva ḡaudia danu.
12 Senedia vairadiai ia ese hoa karadia e kara,
Aigupto tanona ai bona Soan taorana ai.
13 Davara e hapararaia, bena idia ese e rakaia hanai,
ranu na e haginia tao, senu ta na heto.
14 Dina ai ia ese ori dubuna amo e hakaudia,
bona hanuaboi idoinai lahi mamana amo.
15 Tano ḡaḡaena ai nadi e hapararadia,
inuinu ranuna momo e henidia, ranu dobuna heḡereḡerena.
16 Ranu na nadi amo e ha-arua lasi,
ranu na e aru dobi, sinavai na heheto.
17 Ḡau tamona idia ese edia kara havara e habadaia ienai,
tano ḡaḡaena ai Herea Mikamika e gwau edeede henia.
18 Lalodia ai Dirava e tohoa,
edia ura anianidia e gwaurai;
19 Dirava e ihi-ihiraia, eto
“Tano gaḡaena ai Dirava ese aniani baine dabaraia a?
20 Ia ese nadi e botaia, bena ranu e aru lasi,
koupa-koupa e aru rohoroho;
a aniani danu baine heni diba,
eiava vamu na ena orea taudia baine henidia diba a?”
21 Taunabunai Iehova e kamonai negana ai na e badu dikadika,
Iahi e ara Iakob enai,
ena badu e ḡaraḡara Israel enai;
22 badina be Dirava asie abiabiraia,
ena hahemauri siahuna asie abidadama henia.
23 Ḡau tamona, ia ese guba atai ai e haḡanidia,
bona guba iduaradia e kehodia;
24 mana na latadiai e hadihoa medu na heto, adia,
guba anianidia e henidia.
25 Taunimanima ese aneru adia aniani e aniva;
ia na aniani momo e siaia, adia.
26 Guba ai lai mairiveina e toa, ena hahedua dainai,
ena siahu amo lai diho e hakaua lasi;
27 vamu na latadiai e hadihoa gahu na heto,
roho manudia e hadihodia kone mirina na heto;
28 ia ese e hamorudia edia taruha bogaraginai,
edia noho gabudia heḡeḡemadai.
29 Idia na e aniani, bogadia e kunu;
e gadodiava ai e urava ḡaudia na e henidia.
30 A dounu e gadova negana ai,
aniani na dounu ududia ai,
31 Dirava ena badu na e vara latadiai;
bena goada-herea taudia ia ese e aladia mase,
Israel ena abi-hidi taudia ia ese e hamasedia.

32 Ena be unu e kara toma, to idia na dounu e kara havara;
ena be ena hoa karadia e ita, to idia na asie abia dae.
33 Taunabunai, ia ese edia dina e ha-oredia, hahodi tamona na heto,
edia laḡani danu gari ai e ha-oredia.
34 E aladiava negadia ai, idia ese ia e tahuava,
e helalo kerehaiva, bona Dirava e tahua malaka-malakava.
35 E helalo taova, Dirava na edia nadi-gini,
Dirava Herea Mikamika na idia ihamauridia.
36 A ududia amo e hanamoa kava,
maladia amo e koia;
37 lalodia na asie hatutukadia ienai,
ena taravatu asie badinaia.
38 Ḡau tamona, ena hebogahisi dainai
ia ese edia dika e gwau tao,
bona se habuadia tari;
nega momo ena badu e dogoa tao,
ena badu siahuna idoinai asine havaraia.
39 E helalo tao, idia na hidio mo,
lai nega tamona e toa bena ma se toa lou.
40 Nega momo idia ese tano ḡaḡaena ai e gwau edeede heniava,
oibe, tano deḡedeḡe rahu ai lalona e hahisihisiava.
41 E tohoa loulouva,
Israel edia Helaḡa Diravana e habaduava.
42 Ena siahu asie laloa taova,
inai tauna imana amo e hamauridia dinana na asie laloa taova.
43 Una negana ai, ia ese ena toa e kara Aigupto ai,
bona ena hoa karadia Soan taorana ai.
44 Edia sinavai na rara ai e halaodia,
taunabunai edia sinavai ranudia asie inu dibava.
45 Lao momo herea e siaidia, idia taudia e ani,
bona parapara danu, idia e habuadia.
46 Edia uma anidia na rautunutunu e henidia,
bona edia hekwarahi huahuadia na kwadi e henidia.
47 Edia vine na medu hetari amo e habuadia tari,
bona edia suke audia danu keru amo.
48 Edia boromakau na medu hetari amo e hadikadia,
edia mamoe danu kevaru amo.

49 Ena badu ḡaraḡara na idia latadiai e halasia,
badu bona daḡedaḡe bona hahehisi,
hahedika anerudia oreana ta na heto.
50 Ena badu dalana e lailaia;
mase amo se rauadia,
a dai-hanai goreredia amo e hamasedia.
51 Aitupto taudia natudia roboadia iboudiai e aladia mase,
edia goada roboadia, Ham ena kalaga lalodiai.
52 Bena ena orea taudia e hakaudia lasiva, mamoe na heheto,
tano ḡaḡaena ai e hakaudiava, seri na heto.
53 Dala namona ai e hakaudia, taunabunai asie gari;
a inaidia na davara ese e habubunidia.
54 Ena tano helaḡana ai e hakaudia lao,
ia imana idibana e kwalimu ororona ai.
55 Bese idau-idau na idia vairadia amo e luludia oho,
edia tano e haridia;
Israel iduhudia na
idia edia kalaga ai e hanohodia.

56 A idia ese Dirava Herea-mikamika e tohoa bona e gwau edeede henia;
ena hereva momokanidia asie badinadia.
57 E raka muri, e kara koikoi, tamadia heḡereḡeredia;
e kara gageva-gageva, peva dikana, koikoi ḡauna, na heto.
58 Badina be edia atai gabudia helaḡadia amo e habadua,
edia kaivakuku e koro ḡaudia amo e havaḡeḡea.
59 Dirava e kamonai negana ai,
ia na e badu dikadika,
ia ese Israel e dadaraia vaitani.
60 Ena noho kalagana Silo ai e rakatania,
taunimanima bogaragidiai e noholaiava ḡauna;
61 ena siahu e negea, heabi-mauri ḡauna ai ela.
ia hairaina e negea, inai tauna imana ai.
62 Ena orea taudia na dare matana ai e henidia,
ia dihina e badu henidia.
63 Lahi ese edia uhau e haḡoledia oho;
edia ulato na asi edia headava anedia.
64 Edia hahelaḡa taudia na dare matana ai e moru,
vabudia ese idia taidia asie tai.
65 Bena Ḡaubada na mahuta amo e noga,
goada tauna vine ranuna e inua dainai e lolomu na heto;
66 ia inaina e hakarohodia rohoroho,
e hahemaraidia ela hanaihanai.

67 Ia ese Iosef ena kalaga e dadaraia,
bona Efraim iduhuna se abia hidi;
68 a Iuda iduhuna e abia hidi,
Siona ororona, ena lalokau.
69 Ena gabu helaḡana e hadaia, guba doriva-dorivana na heto,
eiava tanobada na heto, vada e hadaia mia hanaihanai ḡauna.
70 Ia ese David e abia hidi, ena hesiai tauna,
mamoe maḡudia amo e abia;
71 mamoe hahinedia mai natudia ida ireḡudia amo e hakaua mai,
ena orea taudia, Iakob besena, ireḡudia,
ia dihina Israel ireḡudia totona.
72 Mai lalo-maoromaorona ida e reḡudia,
bona mai ima namona ida e hakaudia.
Copyright information for `MEU