Psalms 79

Dirava e, bese idau-idau ese oi ahumu vada e abia,
emu dubu helaḡana vada e hamiroa,
Ierusalem vada e ḡiḡia dobi.
Emu hesiai taudia tau-anidia na
atai manudia vada e henidia, adia;
emu helaḡa taudia hidiodia na
tanobada boromadia vada e henidia.
Raradia vada e hahebubua, ranu heḡereḡerena, Ierusalem heḡeḡemadai ai,
asi tauna ta noho, idia baine guridia.
Dekemai taudia ese e ihi-ihiraimaimu,
e ḡeḡemai daemu taudia ese e ḡonaḡonalaimaimu,
bona e kirikirilaimaimu.
Iehova e, ba badu henimai ela bona edena nega ai? Ela hanaihanai a?
Emu vaḡeḡe baine ara lahi na heto a?
Asia dibamu besedia latadiai emu badu ba seia dobi,
oi ladamu asie hahaneamu basileiadia latadiai danu;
badina be idia ese Iakob vada e ania ore,
ena noho gabuna vada e havahua.

Senemai edia kara havara na basio lalo tao, ai ihadikalaimai;
emu hebogahisi baine mai henimai haraḡa,
badina be ai na vada ame baia.
Ihamaurimai Diravana e, ba kahamai,
oi ladamu hairaina bagunai;
ba hamaurimai bona emai dika ba gwau tao,
oi ladamu dainai.
10 Anina be dahaka bese idau-idau baeto
“Edia Dirava be edeseni ai?”
Emu hesiai taudia raradia e hebubu idavalaidia na
bese idau-idau bae diba,
ai vairamai ai.

11 Iḡui taudia edia ḡanaḡana na oiemu ai baine dae;
vada e revadia mase taudia na oi siahumu badana amo ba hamauridia.
12 Ḡaubada e, ai dekemai taudia latadiai
oi vada e ihi-ihiraimu taudia edia heihi-ihirai na
nega hahitu ba halou henidia;
13 bena ai, emu bese taudia, emu seri mamoedia,
baia imodaimu hanaihanai;
uru ta ela bona ma uru ta
oi ihanamomu baia gwaurai hesiriu-hesiriu.
Copyright information for `MEU