Psalms 8

Iehova e, ai emai Lohiabada,
tanobada idoinai oi ladamu vada e namo herea,
oi hairaimu na guba ai vada o atoa.

Natudia karukarudia, rata e inumu memerodia, ududia amo
goada vada o hadaia, e inai henimumu taudia daidiai;
inai tauna bona dika davana ma e haloua tauna
oi ese ba hatuidia totona.

Emu guba name itaia, oi imamu kwakikwakidia ese e karaia,
hua bona hisiu danu oi ese o atodia:
Taunimanima be dahaka oi ese o laloamu?
taunimanima natuna be daika oi ese o igoa itamu?
Vada o karaia, Dirava ese sisina mo ia e hereaiamu;
hairai bona hemataurai ia kwarana vada o havavalaia,
Oi imamu amo o kara ḡaudia iboudiai vada o henia, baine biagudia,
ḡau iboudiai ia aena henudiai vada o atodia:
mamoe bona boromakau iboudiai,
uda boromadia danu,
atai manudia bona davara gwarumedia,
bona gadobada daladia ai e loamu ḡaudia iboudiai.

Iehova e, ai emai Lohiabada,
tanobada idoinai oi ladamu vada e namo herea.
Copyright information for `MEU