Psalms 80

Israel Ireḡuna e, a hakala!
Oi ese Iosef o hakauamu, mamoe serina na heto.
Kerubi latadiai o helaimu Diravana, a diari,
Efraim bona Beniamina bona Manase vairadiai.
Mai goadamu ida ba tore isi;
ihamaurimai totona baoma.

Dirava e, ma bavabimai dae lou;
oi vairamu baine diari, bena baia roho mauri.

Iehova Sabaota e, emu bese taudia edia ḡuriḡuri na
ba badulai ela bona edena nega ai?
Iruru-mata o ha-anilaidia,
bona ma o ha-inulaidia davana.
Dekemai taudia edia ihi-ihirai ḡauna ai vada o halaomai;
ai inaimai ese e kirikirilaimai hehenimu.

Iehova Sabaota e, ba hamaurimai;
oi vairamu baine diari, bena baia roho mauri.

Vine auna ta Aigupto amo o mailaia;
bese idau-idau o luludia lasi, bena o hadoa;
tano o lailaia, ia ihadona totona,
ramuna e hedai, tano e vevea ahu.
10 Ororo na ia ese e hakerukerudia,
sida audia badadia na ia rigina ese e lahea ahu;
11 ia rigina e toia roro ela bona davara,
ia tuhutuhuna ela bona sinavai badana.
12 Dahaka dainai ia maḡuna vada o hamakohia,
bena raka-hanai taudia iboudiai ese ia huahuana e burukimu?
13 Uda boromana ese e raḡaiamu;
uda ḡaudia iboudiai ese e heubulaimu.

14 Iehova Sabaota e, a roha kerehai!
Guba amo a roha dobi, a itaia.
Ina vine auna a haḡerea,
15 ia na oi imamu idibana ese e hadoa ḡauna.
16 Idia ese lahi amo e doua, bona e utua oho;
oi vairamu baduna ese baine hamasedia be namo.
17 Oi imamu na idibamu kahana tauna latanai baine mia,
bona taunimanima natuna, o hagoadaia sibomu emu, latanai.
18 Bena oiemu amo basia raka muri;
mauri ba henimai, bena oi ladamu baia hahanea.

19 Iehova Sabaota e, ba hamaurimai;
oi vairamu baine diari, bena baia roho mauri.
Copyright information for `MEU