Psalms 83

Dirava e, basio noho hedavauhe,
Dirava e, eremu basio kumaia, Iaḡamu basio ania.
A itaia, oi inaimu na e heloḡo-heloḡomu,
e inai henimumu taudia na e gaga isimu.
Oiemu bese idoadia daladia e ato hatamu,
o reḡudiamu taudia ihadikadia totona e henega boumu.
Idia na e tomu “Aoma, una bese baita habuaia tari,
Israel ladana basie laloa tao Iou ela bona hanaihanai”.
Oibe, mai lalodia tamona e henegamu,
oi ihadikamu totona e gwau hamata hehenimu.
Taudia bini: Edom bona Ismael iduhudia iboudiai,
bona Moab taudia, bona Hagara besena danu;
Gebala bona Amono bona Amalek,
bona Filistia bona Turo taudia danu.
Asuria danu idia ida vada e hebou,
idia na Lot garana e ima henia heboumu. (Selah)
Midian taudia o kara henidia heḡereḡerena,
idia danu unu ba kara henidia toma;
eiava Sisera bona Iabin na Kison sinavaina isena ai
o kara henidia heḡereḡerena.
10 En-doro ai o habuadia tari,
tano seriserina ai o halaodia.
11 Edia lohia na Oreb bona Sebe heḡereḡeredia ai ba halaodia,
edia pavapava iboudiai na Sebaha bona Salmuna heḡereḡeredia ai.
12 Idia na eto “Dirava ena rei gabudia na
baita abidia iseda”.

13 Egu Dirava e, mariu nadinadidia e morumu e hegiromu heḡereḡeredia ai ba halaodia,
eiava uit momodia lai ese e oda ohomu heḡereḡeredia ai.
14 Lahi ese uda e ḡoleamu na heto,
lahi hururuna ese ororo udadia e aradiamu na heto,
15 emu lai badana ese unu baine havadia toma,
emu lai gubana ese unu baine hagaridia toma.
16 Iehova e, vairadia ba hahemaraidia,
oi ladamu bae tahua helaoreana;
17 ba hahemaraidia bona ba hadaradaradia hanaihanai,
edia hemarai ai do bae mase.
18 Ba hadibadia, bena bae diba,
oi ladamu na Iehova;
oi mo sibomu Herea Mikamika, tanobada idoinai daenai.
Copyright information for `MEU