Psalms 87

Ororo helaḡana ai Iehova ese e hadaia hanuana na e ginimu;
ia ese Siona ikoukoudia e ura henidia badamu,
Iakob ena noho gabudia iboudiai na e ura henidia maraḡimu.
Dirava ena hanua e,
oi hairaimu na e imodaiamu. (Selah)
Rahaba bona Babulono na dibadia lau,
Filistia bona Turo bona Etiopia danu:
“Ina na unuseni ai e vara”, e tomu.
Siona danu bae herevalaia, baeto
“Ina bona una na ia lalonai e vara”.
Badina be Herea Mikamika ese
baine haginia tutuka-tutuka.

Bese idau-idau e hagaudiamu negana ai Iehova na e gwaumu
“Ina na unuseni ai e vara”. (Selah)
Ane-abi taudia bona mavaru taudia na e gwaumu
“Lau badigu idoinai na oiemu ai”.
Copyright information for `MEU