Psalms 9

Iehova baina hanamoa mai lalogu idoinai:
emu hoa karadia iboudiai baina herevalaidia.
Baina moale, oi baina imodaimu,
oi ladamu ihanamolaina anena baina abia,
Herea-Mikamika Diravana e!
Lau inaigu e raka kerehai negana ai,
e hekwakwanai bona e mase oi vairamu ai.
Badina be egu dala maoromaorona vada o hamomokania,
terono ai vada o helai, hahemaoro maoromaorona vada o karaia.

Bese idau-idau vada o gwau henidia,
kara dika taudia vada o habuadia tari;
ladadia vada o Ialodia nege ela bona hanaihanai.
Inai taudia vada e dika hanaihanai, vada e puki;
edia hanua vada o raḡadia oho,
ilalotaodia vada e boio.

A Iehova na terono ai e helai hanaihanaimu,
ena terono vada e haginia, hahemaoro totona;
ia ese tanobada e hahemaoro heniamu mai maoromaorona ida,
tanobada besedia e hahemaoro henidiamu mai maoromaorona ida.

Haida ese e daḡedaḡe henidiamu taudia edia kohoro na Iehova,
ia na edia kohoro, dika negadia ai.
10 Oi ladamu dibadia taudia ese e abidadama henimumu,
badina be, Iehova e, oi vada e tahumu taudia na asio rakatanidia.

11 Iehova, Siona ai e nohomu Diravana, ba imodaia!
Iena kara na bese idau-idau bogaragidiai ba herevalaidia!
12 Badina be rara davana iabina Diravana ese e lalodiamu;
haida ese e daḡedaḡe henidiamu taudia edia taitai na ia ese se laloa boiomu.
13 Iehova e, ba bogagu hisi!
E inai henigumu taudia edia amo na abi hisidia na ba itadia,
mase ikoukoudia amo o abigu isimu Diravana e!
14 Bena oi ihanamolaimu herevadia iboudiai baina gwaurai;
Siona natuna kekenina ena ikoukou ai emu hahemauri baina moalelaia.

15 Bese idau-idau na sibodia e ḡei guridia lalodiai vada e moru dobi;
sibodia e otoa huona ai aedia vada e headai,
16 Iehova na sibona e hahedinarai, hahemaoro vada e karaia;
kara dika taudia na sibodia imadia karadia ai vada e heidoa. (Higgaion. Selah)

17 Kara dika taudia na mase taudia edia gabu baela;
Dirava e laloa boiomu besedia iboudiai na unu baela.
18 Badina be e dabumu taudia na basine lalodia boio hanaihanai,
bona ogoḡami taudia edia helaro na basine mase hanaihanai.

19 Iehova e, a tore isi! Taunimanima na basie kwalimu;
bese idau-idau na oi vairamu ai bae hahemaoro henidia.
20 Iehova e, ba hagaridia!
Bese idau-idau taudia bae diba idia na taunimanima mo. (Selah)
Copyright information for `MEU