Psalms 90

Ḡaubada e, emai noho gabuna oi mo,
uru iboudiai lalodiai.
Ororo do asie vara,
tanobada bona motumotu do so kara,
una negana ema bona hari ela bona hanaihanai
oi mo Duava.
Oi ese taunimanima na ḡahu ai ma o halaodiamu,
ini o gwau tomamu
“Taunimanima natuna loḡora e, ba lou”.
Badina be laḡani daha oi vairamu ai na varani na heto vada e ore,
eiava hanuaboi hegima negana tamona na heto.
Oi ese taunimanima na o ha-arudia oho; idia na nihi na heto;
idia na rei daba ai e vara loumu na heto:
daba ai e varamu, e tubumu;
adorahi ai e maraimu bona e kakoromu.
Badina be emu badu ese e habuamai tari,
emu badu ese e ḡovamai.
Emai kara havara na oi vairamu ai vada o ato lasi,
bona emai kerere hehunidia na oi vairamu diarina ai danu.

Badina be emai dina iboudiai na oiemu badu henunai vada e lao bubuni;
emai mauri laḡanidia vada e oremu,
hahodi tamona na heto.
10 Emai mauri laḡanidia na hitu-ahui,
eiava goada dainai bae taurahani-ahui readia;
to idia na hekwarahi ai bona lalo-hisihisi ai e honu honu daemu;
idia na e ore haraḡamu, bena ai na dauha a roho laomu.

11 Daika ese emu badu siahuna e laloamu?
Daika ese emu badu na igari-henimu ida e haheḡereḡereamu?
12 Oi ese emai dina ihagaudia ba hadibamai,
bena lalomai ese aonega bae davari.
13 Iehova e, a lou mai! Edena nega ai baoma?
Emu hesiai taudia a bogadia hisi.
14 Daba ai emu hebogahisi amo ba ubumai;
emai dina iboudiai baia hisi dae bona baia moale helaoreana.
15 Ba hamoalemai dinadia na o hahisimaiva dinadia ida ba haheḡereḡeredia,
bona dika a mamiava laḡanidia ida danu bae heḡereḡere.
16 Emu ḡaukara baine hedinarai emu hesiai taudia vairadiai,
bona emu siahu herea-daena na idia natudia vairadiai.
17 Iehova, emai Dirava, ena lalo-namo na latamai ai baine mia,
bona imamai ḡaukaradia ba haginidia ai emai ai;
oibe, imamai gaukaradia ba haginidia.
Copyright information for `MEU