Psalms 93

Iehova na pavapava, ia ese hairai e hahedokilaiamu;
Iehova ese goada e hahedokilaiamu, bona e rioamu.
Oibe, tanobada vada e gini tutuka-tutukamu,
ia basine marere.
Oiemu terono sene negana amo vada o haginia;
oi na o noho hanaihanaimu.

Iehova e, abata vada e dae,
abata reḡedia vada e daemu,
abata gurudia na babada.
Ranu momo reḡedia na babada,
davara hurehuredia na gogoada;
A Iehova na atai ai e nohomu,
ena siahu ese idia e hereadiamu.
Iehova e, emu hereva na momokani;
emu ruma na helaḡa,
bona do baine helaḡa hanaihanai.
Copyright information for `MEU