Revelation of John 11

Peroveta rarua

Bena siriho ta, itotohi na heto, e henigu, eto, A tore isi, Dirava ena Dubu Helaḡa bona pata helaḡana ba hahetoho, bona lalonai e toma dihomu taudia ba hagaudia. A Dubu Helaḡa maḡuna na basio hahetohoa, badina be bese idau-idau taudia vada e henidia, idia na hua hari-ahui rua hanua helaḡana bae moimoilaia. A egu hereva igwauraina taudia raruosi na siahu baina henidia, puse dabuadia bae dokilai, bena dina; daha-ta sinahu-rua tauratoi-ahui bae haroro.

Ini na olive audia aurua bona lamepa aurua, tanobada Lohiana vairanai e ginimu. Ta ihadikadia urana bema ura, ududia amo lahi bema lasi, inaidia bunu bema aradia ore: taunabunai ta ihadikadia urana baine ura, ia na unu baine mase toma. Idia na mai siahudia guba bae koua, bena edia haroro dinadia lalodiai medu basine diho. Mai siahudia danu ranu na rara ai bae halaoa; bena bae ura negadia ai hisihisi idau-idau bae havara tanobada ai. Edia haroro bae haḡuḡuru, bena mauri ḡauna mai daḡedaḡena, guri dobu-hereana amo e daemu ḡauna, ese baine tuari henidia, haine hadareredia, baine aladia mase. Bena tau-anidia masedia na hanua badana ariarana ai bae mia, Hehuni herevadia heḡereḡerena ai ladana e gwauraia “Sodoma” na “Aigupto”; raruosi edia lohiabada na e hasatauroa hanuana, Bena dina toi mai dina kahana taunimanima idau-idau, iduhu idau-idau, gado idau-idau, bese idau-idau, taudia ese tau-anidia masedia bae itadia, a iguridia bae lao ahu. 10 Bona tanobada taudia na edia mase dainai bae moale, bae his dae, bona harihari ḡaudia bae hegidu heheni; badina be unu peroveta taudioa raruosi ese tanobada taudia e hahisidiava. 11 A dina toi mai dina kahana e ore, bena mauri laḡana Dirava ena amo na raruosi lalodiai e vareai, bena e gini tore. Bena gari bada ese e itadia taudia e butudia tao. 12 Bena gado ta guba amo e kamonai, e hereva badabada, e boiridia, eto “Ini aoma”. Bena raruosi na ori ta lalonai guba ai e dae, inaidia vairadiai. 13 Una hora lalonai tano-laga badana ta e vara, bena hanua kahadia gwautosi amo kaha ta e kohu; bona tano-laga dainai taunimanima daha hitu e mase. Taunimanima oredia na e gari dikadika, Guba Diravana e heatolaia.

14 Dika iharuana vada e ore; to ba itaia, ihatoina danu ma vada ba maimu.

Kibi ihahituna

15 Aneru ihahituna ese ena kibi e hiriria. Bena gado badadia guba ai e hereva, eto “Tanobada basileiadia na eda Lohiabada bona ena Keriso edia basileia ai vada ela. Ia na baine lohia hanaihanai”. 16 Bena heitatao taudia ruahui-haniosi, Dirava vairanai terono ai e helaimu taudia, ese e goru diho, Dirava e toma henia diho, eto,

17 Lohiabada e, siahu idoidiai Diravana; o nohomu, o nohova.
Ai ese a hanamomumu;
Badina be emu siahu badana vada o abia isi,
Emu basileia o halohiaiamu.
18 Bese idau-idau taudia e badu,
A oiemu badu vada eme kau;
Mase taudia edia nega danu vada eme kau, ba hahemaoro henidia;
Emu hesiai taudia, peroveta bona helaḡa taudia, edia nega danu vada eme kau,
Bona oi ladamu e matauraiamu taudia kikina badana edia danu.
Iboudiai davadia namodia ba henidia;
Bona tanobada ihadikana taudia ba hadikadia negana danu vada eme kau.
19 Bena Dirava ena Dubu Helaḡa guba ai na e kehoa, bona ena taravatu mauna Dubu Helaḡa lalonai na e hedinarai. Bena kevaru bona ere bona guba-rahu bona tano-laga bona medu-hetari e vara badabada.

Copyright information for `MEU