Revelation of John 17

Ariara hahinena badana

Bena hari kiho auhituosl e abi kau anerudia ta dekegu ema, e hereva henigu, eto, Aoma, ariara hahinena badana, ranu momlo latadiai e helaimu hahinena, ihahemaoro-henina baina haheitalaimu. Hanua hanua pavapavadia na ia ida vada e heuda hanai, bona tanobada ai e nohomu taudia ese ena heuda-hanai vine-ranuna vada e inua kekero.

Bena ia ese Lauma ai e laohaigu, tano ḡaḡaena ala; unuseni ai hahine ta na itaia, mauri ḡauna kakakakana ta latanai e helai kau. Una mauri ḡauna na Dirava ihadikana herevadia amo e honu; ia kwarana na hitu, bona doana na gwauta. Hahine na dabua kakakakadia bona mia-kakadia e hadokilai, gold bona nadi hururu-hururudia bona aḡeva mai hairaidia e heralai. Ia imana ai na gold keberena ta, ḡau dika-rohorohodia bona ena heudahanai amo e honu. Ia baguna ai lada ta e torea, anina e hehuni ḡauna, ini e torea toma: “Babulono badana, ariara hahinedia bona tanobada ena kara mirodia idoidiai sinadia”. Hahine na na itaia, helaḡa taudia bona Iesu dainai e aladia mase taudia raradia e inu kekero. Na itaia negana ai na hoa dikadika.

Bena hari aneru ese ma e hereva henigu, eto, Oi dahaka o hoamu ? Ina hahine sivaraina hehunina, bona hari mauri ḡauna, latanai e helai kaumu ḡauna, kwarana hitu doana gwauta ḡauna, sivaraina hehunina, aina hamaorolaimu. Hari mauri ḡauna o itaia be e nohova, to harihari ia na lasihia. A asi vanahana ia na guri dobu-masemasena amo do baine dae, mase gabuna bainela. Bena tanobada ai e nohomu a tanobada matamana ai ladadia na mauri bukana lalonai se tore taudia ese hari mauri ḡauna, e nohova, ma lasihia, ma bainema ḡauna, bae itaia. bona bae hoa. Aonega tauna na lalona baine parara. Hari kwara hituosi na ororo hitu; hahine na latadiai e helaimu. 10 Idia na pavapava hahitu danu: laima vada e keto, ta be e nohomu, a ta be do sema; bainema negama ai baine noho taina. 11 A hari mauri ḡauna, e nohova a vada lasihia ḡauna, ia na ihataura-hanina; ḡau tamona hituosi ediai ia danu ta, bona ia danu mase gabuna bainela. 12 A doa gwauta o ita ḡaudia na pavapava gwauta, to edia basileia do asie abi. A hari mauri ḡauna ida pavapava siahuna do bae abia, hora tamona. 13 Iboudiai lalodia na tamona, edia goada bona edia siahu hari mauri ḡauna bae henia e tomamu. 14 Idia ese Mamoe Natuna bae tuari henia, to Mamoe Natuna na do baine kwalimu; badina be ia na lohia edia Lohia, bona pavapava edia Pavapava, bona e bamoamu taudia na ia ese e boiridia bona e abidia hidi, bona idia ese ia e abidadama heniamu.

15 Ma e hamaorogu, eto, o itil ranudia, ariara hahinena ese e helai heni ranudia, na tano idau-idau taudia, orea idau-idau, bese idau-idau, gado idau-idau. 16 Bona mauri ḡauna doana gwautaosi o ita ḡaudia ese ariara hahinena bae inai henia; bae havahuraia, kopi kavakava bainela, bena hidiona bae ania, lahi ai bae ḡolea oho. 17 Badina be Dirava ese e ha-uradia, ena lalo-hadai bae haḡuḡurua; bena lalodia bae tamona, edia basileia na mauri ḡauna bae henia ela bona Dirava ena hereva baine ḡuḡuru. 18 Bona hari o itaia hahinena na hanua badana, hanua hanua pavapavadia e lohiadiamu hanuana.

Copyright information for `MEU