Revelation of John 18

Babulono ihadikana

Ini ḡau muridiai, aneru ma ta na itaia, guba amo e diho, mai siahu badana ida. Ia hairaina ese tanobada e hadiaria. Bena e lolo badabada, eto,

Babulono badana vada e kohu, vada e kohu!
Lauma dikadia edia noho gabuna ai vada ela;
Lauma dika-hereadia edia kohua ai vada ela;
Manu dikadia bona manu daḡedaḡedia edia ruma ai vada ela.
Badina be bese iboudiai ese ena heuda-hanai baduna vine-ranuna vada e inua;
Bona hanua hanua pavapavadia na ia ida vada e heuda hanai;
Bona hanua hanua edia hoihoi taudia ese ena lebulebu taḡadia amo edia taḡa vada e habada.
Ma ere ta guba amo na kamonai, eto,

Egu orea taumui e, iena amo ba raka lasi,
Ia ida ba kara dika hebou na garina,
Ia ida ba hisihisi hebou na garina.
Badina be ena dika vada e senua ela bona guba ai,
Bona Dirava ese ena kara havara e lalo taomu.
Haida e henidia heḡereḡerena ba henia,
Ena kara davadia ba henia harua.
Haida adia inuinu ḡauna e buloa keherena ai ia ana ba buloa harua.
Sibona e heimodaiva bona e lebulebuva heḡereḡerena hisihisi bona tai ba henia,
Badina be lalona e hadaia, eto “Lau na pavapava na heto na helaimu, lau na dia vabu,
Tai badina egu ai basine kau”.
Taunabunai ena hisihisi idau-idau dina tamona ai bae kau,
Mase bona taitai bona doe;
Lahi ese baine araia vaitani.
Badina be Lohiabada, e hahemaoro heniamu Diravana, na mai siahuna.
Bena hanua hanua pavapavadia, ia ida e heuda hanaiva bona e lebulebu hebouva taudia, ese ia idouna kwalahuna bae itaia negana ai na ia taina bae tai, bae tai lolololo. 10 Ena hisihisi garina bae gari dainai, dauhai bae gini, baeto,

Madi o, madi o, Babulono o!
Hanua bada hereana, goada hanuana!
Hora tamona ai vada eme hahemaoro henimu vaitani.
11 Bona hanua hanua edia hoihoi taudia danu ia taina bae tai, bae tai dikadika; badina he edia hoihoi kohudia na tau ta ese basine hoi lou: 12 gold bona silver; nadi hururu-hururudia bona aḡeva mai hairaidia; dabua aukadia bona dahua mia-kakadia; silk dabuadia bona dahua kakakakadia; boto audia bona elefant doadia amo e kara ḡaudia; au namodia bona auri labora-labora amo e kara ḡaudia; aauri bona nadi amo e kara ḡaudia, 13 muramura idauidau danu, kinamomo bona amomo bona tumiamata bona muro bona libano;
Kinamomo: Amomo: Tumiamata: Muro: Libano. Ini na muramura haida, asi ladadia Motu gado ai dainai ladadia na Helene gado ai vada e tore.
vine ranuna danu, bona dehoro; flaoa bona uit; boromakau bona mamoe; hosi bonal kariota; tauunimanima tau-anidia bona laumadia.

14 Laumamu ese e ura heni ḡaudioa ese vada e rakatanimu.
Digara ḡaudia bona diari ḡaudia ese vada e heautanimu,
Basio davaridia lou.
15 Unu ḡau e hoiva, edia taḡa e davariva, taudia na ena hisihisi garina bae gari, dauhai bae gini, bae tai dikadika, bae tai lulololo, baeto,

16 Madi o, madi o, hanua badana!
Dabua aukadia bona mia-kakadia bona kakakakadia o hadokilaiva,
Gold bona nadi hururu-hururudia bona aḡeva mai hairaidia o heralaiva:
17 Hora tamona ai emu taḡa vada eme ore vaitani.
Bona lagatoi biagudia, mai edia memero ida, bona hiri taudia, bona davara ḡaukaradia idau-idau e kara taudia, dauha amo e itaia;
18 bena idouna kwalahuna e itaia negana ai e lolo, eto.

Hanua badana idaina be edena?
19 Bena tano ḡahuna na kwaradia ai e taho kau, e tai, e tai lolololo, eto,

Hanua badana madi o, madi o!
Ena taḡa ese laḡatoi taudia e hataḡadia!
Hora tamona ai vada eme vahu.
20 Guba e, ena va hu ba moalelaia;
Helaḡa taumui bona aposetolo taumui bona peroveta taumui, ba moale;
Badina be umui daimui ai Dirava ese davana vada eme henia.
21 Bena aneru goadana ta ese nadi-huro badana ta e abia isi, davara ai e tahoa dobi, eto,
Babulono, hanua badana, unu bae tahoa dobi toma,
Bena basine hedinarai lou.
22 Gitara e hataimu bona ane e lada isimu taudia,
Ivilikou e hataimu bona kibi e hiririmu taudia,
Oi lalomu ai basie kamonaidia lou;
Ḡaukara namodioa mai dibadia taudia
Oi lalomu ai basie noho lou;
Uit ibidina nadina reḡena na
OLi lalomu ai basie kamonai lou;
23 Lamepa diarina na
Oi lalomu ai basine hururu lou;
Headava matamata tauna bona hahinena
Oi lalomu ai eredia basie kamonai lou.
Badina be emu hoihoi taudia na tanobada lohiadia ai ela,
Emu babalau karadia ese bese iboudiai e koidia.
24 Peroveta taudia raradia,
Bona Helaḡa taudia raradia,
Bona tanobada ai e aladia mase taudia iboudiai raradia,
Ia lalonai e davari.
Copyright information for `MEU