Revelation of John 19

Kwalimu Anena Guba ai

Bena hutuma bada guba ai eredia na kamonai, eto,

Aleluia !
Hahemauri bona hairai bona siahu na iseda Dirava enai mimia.
Badina be ena hahemaaoro na momomo-kakani bona mamaoro-mamaoro.
Ia ese ariara hahinena badana vada e hahemaoro henia,
Ena heuda-hanai amo tanobada e hadikaia hahinena bunai;
Dirava ena hesiai taudia raradia davana danu vada e henia.
Ma eto,

Aleluia! Hanua badana kwalahuna e dae hallaihanaimu.
Bena heitatao taudia ruahui-haniosi bona maurio ḡaudia haniosi e goru diho, terono ai e helaimu Diravana e toma henia diho, eto, “Amen! Aleluia!”

Bona ena hesiai taumui e,

Dirava ena hesiai taumui e,
Ia garina o garimu taumui e,
Kikina badana, eda Dirava ba hanamoa.
Bena ere ta na kamonai, hutuma bada eredia na heheto, sinavai momo reḡedia na heheto, guba-rahu reḡedia na heheto. Eto,

Aleluia!
Lohiabada eda Dirava, siahu idoinai Diravana, ia mo Lohia.
Aita moale, aita hisi dae, ia mo aita heatolaia.
Badina be Mamoe Natuna ena headava negana vada eme gini dae,
Bona adavana vada e heḡaeḡae vaitani,
Dabua aukadia vada e hadokilai, ḡoevaḡoevadia bona kuroka-kurokadia.
Hari dabua aukadia na helaḡa taudia edia kara maoromaoro.

Bena aneru ese e hamaorogu, eto, A torea: “Mamoe Natuna ena headava anibouna e vavedia taudia be nanamo”. Ma eto “Ini na Dirava ena hereva momokani”. 10 Bena aena badinai na goru diho, baina toma henia diho nato, to e gwaugu tao, eto, Ene asio kara toma; lau danu hesiai taugu, oi bamomu bona varavaramu, Iesu ena hereva e badinamu taudia, bamodia danu. Dirava ba toma henia diho; badina be Iesu ena hereva na peroveta laumana.

11 Bena guba na itaia, e parara, bona hosi kurokurona ta e hedinarai, latanai e gui tauna ladana na “Abidadama” bona “Momokani”; ia na kara maoromaoro ai e hahemaoromu bona e tuarimu. 12 Matana na e kara lahi hururu-hururuna na heto. Kwarana ai na havava ḡaudia momo, latadiai lada ta e torea; a e torea herevana ta asi dibana, ia mo sibona. 13 Rara ai e urua diho dabuana hadokilaia. Ia ladana e hatoa “Dirava ena Hereva”. 14 Guba ena tuari oreadia na ia murinai ela: hosi kurokurodia ai e gui; dabua aukadia, ḡoevaḡoevadia bona kuroka-kurokadia, e hadokilai. 15 Uduna amo amo dare mai ganona e lasi, bese idau-idau idapalaidia. Auri itotohina amo baine reḡudia; bona siahu idoinai Diravana ena badu-ḡaraḡara vinena gabuna ai baine moidia tao. 16 Ena dabua ai bona mamuna ai lada ta e torea: “Pavapava edia Pavapava; lohia edia Lohia”.

17 Bena aneru ta na itaia, dina ai e gini, e lolo badabada, guba padanai e rohomu manudia e boi henidia, eto, Aoma, Dirava ena anibou badana ai ame hegogo, 18 pavapava hidiodia, bona tuari biagudia hidiodia, bona goada taudia hidiodia, bona hosi hidiodia, bona hosi ai e guimu taudia hidiodia, bona taunimanima iboudiai, ura kwalimu taudia bona e ḡuidia taudia, kikina badana hidiodia, bavani.

19 Bena daḡedaḡe ḡauna bona hanua hanua pavapavadia mai edia tuari oreadia ida na itadia, e hegogo, hari hosi ai e gui tauna mai ena orea ida bae tuari henidia totona. 20 Bena daḡedaḡe ḡauna e abia mauri, bona peroveta koikoina, hoa karadia daḡedaḡe ḡauna vairanai e kara dainai daḡedaḡe ḡauna toana e abia bona laulauna e toma henia diho taudia e koidia tauna, danu e abia mauri. Idia raruosi na mauridia ai lahi gohuna, teio e aramu gabuna, lalonai e tahodia dobi. 21 A oredia na hosi ai e gui tauna uduna amo e lasi darena ese e aladia mase, bena manu iboudiai ese hidiodi e ani, bogadia e kunu.

Copyright information for `MEU