Revelation of John 2

Hereva

Efeso ekalesia oreana ena

Ekalesia oreana Efeso ai ena aneru ini ba tore henia toma: Hisiu hituosi imana idibana ai e dogo taomu bona gold lamepadia auhituosi bogaradidiai e loamu tauna ena hereva bini. Lau na emu ḡaukara, emu hekwarahi bona emu haheauka na dibagu. Kara dika taudia o dadaraidiamu. Sibodia aposetolo e hegwauraimu taudia, a dia aposetolo korikori, oi ese o dibadia, bena dibamu idia na koikoi taudia. Dibagu oi na o haheaukamu, lau ladagu dainai o goadamu, lalomu na se hesikumu. To ina na na lodulai henimumu: emu lalokau gunana vada o negea. Vada o morutania gabuna ba laloa; ba helalo kerehai; emu kara gunadia ma ba kara. Bema lasi, lau na baina vasi, emu lamepa na gabuna amo baina abia oho, oi basio helalo kerehai negana ai. A emu namo sina binai: Nikolaita taudia edia kara o inai henimu, lau ese danu na inai henimu heḡereḡerena. Mai taiana tauna ese Lauma ena hereva ekalesia oreadia ediai baine kamonai. Kwalimu tauna na mauri auna, Dirava ena imea ai e varamu ḡauna huahuana baina henia, baine ania.

Hereva

Semurana ekalesia oreana ena

Ekalesia oreana Semurana ai ena aneru ini ba tore henia toma: Ginigunana bona gini-gabena, e mase ma e mauri lou, tauna ena hereva bini. Emu hisihisi bona emu ogoḡami na dibagu. Ḡau tamona, oi na taḡa taumu. Sibodia Iuda taudia ai e hahelaomu edia ere dika danu dibagu; idia na dia Iuda taudia a Satana ena orea taudia. 10 Bavabi hisidia na garidia basio gari. Diabolo ese umui haida dibura rumana ai baine koumui, baine dibaḡanimui; bena dina gwauta ba hisihisi. Ba gini tutuka-tutuka ela bona mase, bena mauri ena kwara havava ḡauna baina henimu. 11 Mai taiana tauna ese Lauma ena hereva ekalesia oreadia ediai baine kamonai. Kwalimu tauna na mase iharuana ese basine hadikaia.

Hereva

Peregamo ekalesia oreana ena

12 Ekalesia oreana Peregamo ai ena aneru ini ba tore henia toma: Dare kahana kahana mai ganodia e abia tauna ena hereva bini. 13 Emu noho gabuna na dibagu; Satana ena terono na eneseni ai. To oi ese lau ladagu o laloa taomu, bona o abidadama henigumu, egu hereva e gwaurai hedinaraiva mai momokanina tauna, Antipa, bogaragimui ai e alaia mase negana ai danu oi ese so ḡoregu; ena na Satana ena noho gabuna. 14 A ḡau ta ta na lodulai henimumu. Badina be bogara-gimui ai haida ese Balaam ena hahediba herevadia e badinamu; una tau ese Balak e hadibaia, bena hekwakwanai ḡauna ta Israel taudia edia dala ai e atoa, bena idia ese kaivakuku iboulaidia vamudia e aniva, bona e heuda hanaiva. 15 Bona haida danu dekemui ai ese Nikolaita taudia edia hahediba herevadia e abi dae. 16 A helalo kerehai. Bema lasi, baina vasi haraḡa, udugu darena amo baina tuari henidia. 17 Mai taiana tauna ese Lauma ena hereva ekalesia oreadia ediai baine kamonai. Kwalimu tauna na mana, e hunia ḡauna, baina henia, baine ania; bona nadi kurokurona ta baina henia, una nadi ai lada matamatana ta e hetore, ta asi dibana herevana, iabina tauna sibona mai dibana.

Hereva

Tuatira ekalesia oreana ena

18 Ekalesia oreana Tuatira ai ena aneru ini ba tore henia toma: Dirava Natuna, matana na lahi hururu-hururuna na heto, aena na auri laboralabora e kimore-kimore na heto, ena hereva bini. 19 Emu kara, emu lalokau emu abidadama, emu heduru bona emu haheauka na dibagu. Emu kara gabedia ese danu emu kara gunadia e hereamu. 20 To ina na na lodulai henimumu: hari hahine, ladana Iesabel, asio gwaua tubumu. Ia na sibona peroveta hahinena ai e hahelaomu, egu hesiai taudia e hadibadia kereremu bona e hakaudia kereremu, bena e heuda hanaimu bona kaivakuku iboulaidia vamudia e animu. 21 Lau na ena nega vada na henia, baine helalo; a ena lebulebu karadia irakatanidia se uramu. 22 A itaia, lau na gorere patana ai baina tahoa kau, bona ia ida e heuda hanaimu taudia basie helalo kerehai negana ai idia danu baina hahisihisidia bada. 23 Ia natuna danu baina aladia mase. Bena ekalesia oreadia iboudiai na bae diba, lau na taunimanima edia lalo-hadai hehunidia na tahumu; bona umui danu ta ta davamui baina henimui, ena kara ena kara heḡereḡeredia. 24 A umui hahidaosi Tuatira ai unu hahediba herevadia asio abi dae bona Satana ena dobu ḡaudia asi dibamui taumui, maduna idauna ta paḡamui ai basina atoa kau. 25 Ḡau tamona, vada o abia ḡauna ba kahua tao tarika-tarika ela bona lau baina vasi. 26 Kwalimu tauna, egu kara baine badina ela bona dokona tauna, na siahu baina henia. Ia ese tanobada besedia baine lohiadia, 27 auri itotohina amo baine reḡudia. Uro e huari kohikohimu na heto ia ese baine huaridia. Lau danu siahu unuhetomana Tamagu ena amo vada na abia. 28 Bona hisiu bada danu baina henia. 29 Mai taiana tauna ese Lauma ena hereva ekalesia oreadia ediai baine kamonai.

Copyright information for `MEU