Romans 11

Iuda taudia se dadaraidia vaitani

Ma na tomamu: Dirava ese ena bese taudia vada e negedia a? Lasi vaitani. Lau danu tau Israel, Abraham garana, Beniamina ena iduhu taugu. Ena bese, e dibadia guna taudia, na Dirava ese se negedia. Buka Helaḡa ai Elia e herevalaia herevana asi dibamui a? Ia ese Israel taudia e habadelaidia Dirava vairanai, eto, Lohiabada e, emu peroveta taudia vada e aladia mase, emu pata helaḡadia vada e ḡiḡi rohoroho; lau mo sibogu name noho, bona lau danu e tahugumu, bae alagu mase e tomu. A Dirava ese ede e haere henia toma? Ia eto, Lauegu taunimanima na daha hitu, Baal asie toma henia dihomu.

Benaini, harihari danu taunimanima kwabu-kwabudia mo nonoho, harihari-bada ese vada e abidia hidi. A bema harihari-bada ese vada e abidia hidi, kara na herevana, bema lasi, harihari-bada bema asi anina.

Bena edeheto? Israel ese e tahua ḡauna na do asie davaria; a abi-hidi taudia ese vada e davaria. Oredia be lalodia e ha-auka, Buka Helaḡa ai e torea heḡereḡerena eto, Dirava ese lalodia e hamahuta: mai matadia, to asie ita; mai taiadia, to asie kamonai, ema bona harihari. Bona David eto,

Edia pata na idoa bona rikiriki,
Hekwakwanai ḡauna bona ahudia.
10 Matadia ba hakapu, bena basie ita:
Dorudia ba halaoho hanaihanai.
11 Ma na tomamu: idia na e hekwakwanai bena vada e keto vaitani a? Lasi vaitani. A edia keto dainai bese idau-idau ese mauri vada e davaria; bena edia vaḡeḡe vada e vara. 12 Ḡau tamona, idia edia keto dainai tanobada bema taḡa, bona idia edia dabu dainai bese idau-idau bema boga kunu, o edia honuhonu-dae amo dahaka namona bema vara?

13 Idau bese taumui, na hereva henimuimu: badina be lau na aposetolo taugu bese idau-idau emui ai; egu dagi danu na heaḡilaiamu. 14 Unu amo, readia, vaḡeḡe baina havaraia varavaragu lalodia ai; bena haida ese mauri bae davaria. 15 Badina be inegedia ese herohemaino bema havaraia tanobada ai, iabi-loudia ese dahaka bema havaraia? Mase amo mauri baine vara. 16 Mane roboana bema helaḡa, taba idoinai bema helaḡa; bona ramu bema helaga, rigi danu bema helaḡa. 17 A rigi haida bema dabai kwaidu, bena oi, vara-kava olivena, gabudia ai bema hirimu kau, olive ramuna bona todena amo goada boma abia. 18 Matona, rigi korikori bogaragidiai basio heaḡi. Ba laloa, dia oi daimu ai ramu se maurimu, a ramu dainai oi o maurimu. 19 Readia baoto “Rigi e dabai kwaidu lau bae hirigu kau helaoreana”. 20 Benaini, asi edia abidadama dainai e dabai kwaidu, a oi hari emu abidadama dainai o ginimu. Asio hekokoroku: ba gari. 21 Badina be Dirava ese rigi korikori se bogadia hisi, bona oi danu basine bogamu hisi. 22 Dirava ena hebogahisi bona ena lalo-auka ba haero: e keto taudia ediai lalona e aukamu; a oi na e bogamu hisi, ena hebogahisi o badinaiamu negana ai. A basio badinaia, ia na baine utumu oho. 23 A idia be edia hedadarai bae rakatania, bae hehiri kau lou; badina be Dirava na mai siahuna baine hiridia kau lou. 24 Benaini, oi na vara-kava olivena ena amo e utumu oho, uma olivena enai e hirimu kau, idia be rigi korikori, edia olive korikorina ai basie hiri kau a? Vada bae hiri kau.

25 Varavaragu e, lau na uramu ina hereva hehunina ba diba, sibomui emui aonega ba heaḡilaia na garina. Israel taudia haida lalodia do bae duhu, ela bona bese idau-idau taudia bae didi vareai guna. 26 Bena Israel taudia iboudiai do bae mauri; buka ai e torea heḡereḡerena, eto,

Siona ena hahemauri tauna ta baine vara;
Ia ese Dirava idadaraina karadia Iakob ena amo baine atodia tabe;
27 Egu gwauhamata binai, edia;
Edia dika baina abi oho negana ai.
28 Umui daimui ai idia ese sivarai namo e inai heniamu; a Dirava ese senedia e abidia hidi dainai e ura henidiamu. 29 Badina be Dirava ena harihari-bada bona ena abi-hidi na se idaumu.

30 Gunaguna umui ese Dirava o gwau edeede heniava; harihari hebogahisi vada o davaria, idia edia gwau-edeede dainai. 31 Unuhetomana, idia na harihari e gwau edeedemu, a hebogahisi do bae davaria, umui emui hebogahisi dainai. 32 Badina be Dirava ese ita iboudai gwau-edeede ai vada e kouda ahu, baine bogada hisi helaoreana.

33 Dirava ena aonega bona ena lalo-arara na daka dobu! Ena hahemaoro na daika ese baine tahua diba? Ena dala na daika ese baine davaria diba? 34 Daika na Lohiabada lalona dibana? Daika ese ena kara baine herevalai henia? 35 Daika enai e abi torehai, bena davana baine henia? 36 Badina be ḡau iboudiai ihavaradia ia mo; bona ḡau iboudiai badidia bona dokodia ia mo. Ia mo baita imodaia hanaihanai. Amen.

Copyright information for `MEU