Romans 8

Keriso bagunai baita kwalimu

Harihari Keriso Iesu e badinaiamu taudia na dikadia basie gwaurai. Badina be Keriso Iesu bagunai Mauri Laumana ese kara dika taravatuna bona mase taravatuna edia amo vada e ruhagu nege. Tau-anina ena manoka dainai taravatu na asi siahuna, taunabunai Dirava ese Natu-adorana e siaia, dika tau-anina e abia, dika kwarana ai ela, tau-anina ai dika e hadarerea. Taunabunai, ita, tau-anina ena kara asita karamu a lauma ena kara ta karamu tauda, edai taravatu ena kara maoromaoro baine ḡuḡuru. Badina be tau-anina ena kara e karamu taudia ese tau-anina ena ḡau mo e lalomu, a lauma ena kara e karamu taudia ese lauma ena ḡau mo e lalomu. Tauanina ilalona be mase; a lauma ilalona be mauri bona maino. Tau-anina ilalona ese Dirava e inai heniamu, badina be Dirava ena taravatu se badinaiamu bona ibadinana asi dibana. Tau-anina ilalona ai e nohomu taudia na Dirava ihamoalena asi dibadia. Dirava ena Lauma lalomui ai bema noho, umui na tau-anina ilalona ai basioma noho, a lauma ilalona ai boma noho. A Keriso ena Lauma se abiamu tauna na dia Keriso ena. 10 Keriso bema lalomui ai, tau-anina bema mase, kara dika dainai, a lauma bema mauri, kara maoromaoro dainai. 11 Iesu mase amo e hatorea isi Laumana na lalomui ai bema noho, Keriso Iesu mase amo e hatorea isi Diravana ese umui taumui bema hamauridia, ena Lauma lalomui ai bema noho dainai.

12 Taunabunai, varavaragu e, asi eda ima-doa tau-anina enai, bona tau-anina ena ura basita kara. 13 Badina be tau-anina ena ura ba kara, vada ba mase; a lauma ena amo tau-anina ena kara ba hamase, ba mauri. 14 Badina be Dirava ena Lauma ese e hakaudiamu taudia iboudiai na Dirava natuna. 15 Umui be hesiai laumana mai garina ida asio abia lou, a heabi-dae laumana vada o abia; taunabunai ta boiboimu, ta tomu “Aba e, Tamamai e!” 16 Lauma ese ita laumada ida e gwau boumu, e gwauraidamu, ita na Dirava natuna. 17 Ita na ia natuna, taunabunai ita na ia dihina danu. Ita na Dirava dihina, Keriso ida, taunabunai ia ida baita hisihisi hebou, bena ia ida hairaida baita abi hebou.

18 Lau na tomamu ina nega hisihisina na ḡau pipikina, gabeamo isedai baine hedinarai hairaina baine bada herea. 19 Badina be e kara ḡaudia iboudiai edia helaro be Dirava natuna bae hedinarai; una mo e nariamu. 20 E kara ḡaudia iboudiai na mase henunai e atodia, dia sibodia edia ura dainai, a e atodia tauna ena ura dainai; 21 ena helaro be e kara ḡaudia na mase ena iḡui amo bae heruha nege, bona Dirava natuna edia ura-kwalimu herea-daena bae abia. 22 Taunabunai, e kara ḡaudia iboudiai na e ḡanaḡana boumu, e hisihisi boumu, hekamonai hisina na heto, ema bona harihari; 23 bona dia idia mo: ita danu, Lauma natuna roboadia, laloda ai ta ḡanaḡanamu, baine abida dae bona tau-anida baine hamauridia negana ta nariamu. 24 Ihamaurida ḡauna be helaro. Ta laroamu ḡauna baitama itaia, una na dia helaro: daika ese e itaiamu ḡauna baine laroa? 25 A helaro be asita itaiamu ḡauna baita naria mai haheaukada ida.

26 Unuhetomana danu Lauma ese eda manoka-manoka ai e kahadamu; badina be ita na ḡuriḡuri maoromaorodia asi dibada, a Lauma ese ita daidai e ḡuriḡurimu mai ḡanaḡana badana ida. 27 Bona taunimanima lalodia e tahudiamu Diravana na Lauma ena ura dibana, badina be Lauma ese helaḡa taudia daidiai e noinoimu, Dirava ena ura heḡereḡerena. 28 Ita dibada ḡau iboudiai e ḡaukara boumu, Dirava e ura heniamu bona Dirava ese e abidia hidi taudia ihanamodia. 29 Ia e dibadia guna taudia e gwauraidia hidi, Natuna oromana bae abia, ia tadina ai baela, ia na tau roboana ai bainela. 30 E gvauraidia hidi taudia ia ese e boiridia; e boiridia taudia ia ese maorodia e gwaurai; maorodia e gwaurai taudia ia ese e hanamodia.

31 Ini ḡau ede baita herevalai toma? Dirava ese bema beiada, daika ese bema tuari henida? 32 Ia ese Natuna vara-edeana se rua, a ita iboudai daidai e kahua nege; benaini, ḡau iboudiai ia ida basine henida a? 33 Daika ese Dirava ena abihidi taudia baine habadelaidia? Bona Dirava ese maorodia e gwauraimu taudia daika ese dikadia baine gwaurai? 34 Keriso Iesu e mase, ma e tore isi lou; ia na Dirava idibana kahana ai e nohomu, ita daidai e noinoimu. 35 Daika ese Keriso ena uraheni amo baine bibida oho? Nega dikadika ese a? Eiava lalo-hisihisi ese a? Eiava daḡedaḡe ese? Eiava doe ese? Eiava ogoḡami ese? Eiava mase ese? Eiava dare ese? 36 Buka ai a torea heḡeregerena, eto,

Ai na oi daimu ai dina iboudiai e alamaimu,
E duahimaimu, bae aladia mamoedia na heheto.
37 A ini ḡau iboudiai lalodiai ta kwalimu vaitani, e lalokau henidamu tauna bagunai. 38 Badina be lau vada na diba vaitani, ḡau ta asi goadana, mase eiava mauri, eiava aneru, eiava lohia hereadia, eiava siahu ḡaudia, eiava harihari e miamu ḡaudia, eiava gabeai bae vara gaudia, 39 eiava atai ḡaudia, eiava dobu ḡaudia, eiava e kara ḡaudia, ta ese Dirava ena uraheni, Keriso Iesu eda Lohiabada ese vada e hahedinaraia ḡauna, amo basine bibida oho diba.

Copyright information for `MEU