Romans 9

Dirava ese Iuda taudia vada e dadaraidia

Lau na Keriso ladana ai na hereva momokanimu, asina koikoimu, Lauma Helaḡa danu dibana; lalogu na e tomamu egu lalo-hisihisi na bada herea, daragu danu e dokomu dina iboudiai; lau na uramu dikagu bema gwauraia, Keriso ena amo bema bibigu oho, tadikakagu bona egu bese taudia daidiai. Idia na Israel taudia: abi-hidi bona hairai bona hero-hemaino bona taravatu bona toma-diho bona gwauhamata na idia mo edia. Tubu tama danu idia mo edia. Idia bogaragidiai Keriso na tau-anina ai e vara: ia mo sibona herea dae, Dirava ese vada e hanamoa hanaihanai. Amen.

Basitato Dirava ena hereva na asi anina. Basitato Israel ena amo e vara taudia iboudiai na Israel korikori. Basitato Abraham ena amo e vara taudia iboudiai na ia natuna. A buka e tomamu, Isaak ena amo oi garamu do bae vara. Anina binai: tau-anina amo e vara memerodia na dia Dirava natuna, a e gwauraidia hamata memerodia mo ia garana ai baine halaodia. Badina be gwauhamata na binai: Laḡani vairai, nega inihetomana ai, lau na bainama, bena Sara ese mero ta baine abia.

10 Dia una mo. Rebeka danu, seneda Isaak adavana, e rogorogo, 11 hekapa memerodia e abi. Do asie vara negana ai, kara namo bona kara dika asie kara negana ai, Dirava ena ura e gini; dia kara ikarana dainai, a e boiboi Diravana ena heabi-hidi dainai. 12 Bena ia ese Rebeka e hamaoroa, eto, Tau roboana ese tau muritai isiaina baine lao heni; 13 e torea heḡereḡerena, eto, Iakob na lalokau heniamu; Esau na inai heniamu.

14 Dahaka baitato? Dirava mai ena kara rea a? Lasi vaitani. 15 Ia ese Mose e hamaoroa, eto, Na bogalaidia taudia na baina bogalaidia; na bogadia hisi taudia na baina bogadia hisi. 16 Taunabunai, tau ta ena ura na herevana, tau ta ena heau na herevana; Dirava ena hebogahisi mo mai badina. 17 Badina be buka ai Farao e hamaoroa, eto, Ina mo dainai na haginimu, egu siahu ba hahedinaraia, bona tanobada idoinai lau ladagu harina bae ha piua. 18 Taunabunai, ena ura heḡereḡerena haida e bogadia hisi, ma haida lalodia e ha-aukadia.

19 Readia ba hereva henigu, baoto “Be, dahaka dainai e gwaugwaumu? Daika ese ena ura e laoa ahu?” 20 E tau e, oi be daika, Dirava ena hereva o gwau tubumu? E karaia ḡauna ese ikarana tauna baine nanadaia, baineto “Dahaka dainai ini o karagu toma”, a? 21 Uro ikarana tauna asi siahuna a, raro taba tamona ai uro namona bona uro dikana baine kara? 22 Readia Dirava ena ura be ena badu bona ena siahu baine hahedinarai, bena ia ese badu ḡaudia e haheauka henidia ela bona e hebua tari. 23 A hairai badana baine hahedinaraia, hebogahisi ḡaudia ediai: ḡaudia be ia ese e abi heḡaeḡae, hairai baine henidia eto. 24 Gaudia be ita, e boiridia tauda, dia Iuda laumai mo, a bese idau-idau taumui danu. 25 Hosea ese e torea hegereḡerena, eto,

Idia na dia egu bese korikori, to baina gwauraidia “egu bese”;
Dia egu lalokau korikori, to baina gwauraidia “egu lalokau”;
26 E gwau henidia, eto “Umui na dia lauegu bese taumui”, gabuna ai,
Mauri Diravana natuna bae gwauraidia.
27 Isaia ese danu Israel e hahanea, eto, Ena be Israel garana bae hutuma, kone mirina na heto, to kwabu-kwabudia mo bae mauri; 28 badina be Lohiabada ese ena hereva tanobada ai baine haḡuḡurua haraḡa mai goadana ida. 29 Isaia ma eto, Iehova Sabaota ese beseda kwabu-kwabudia basinema hanohodia, ita na Sodoma bona Gomora heḡereḡeredia baitama puki.

30 Bena dahaka baitato? Bese idau-idau taudia na kara maoromaoro asie tahua, to e davaria, abidadama dainai. 31 A Israel taudia na kara maoromaoro taravatuna e tahua, to asie davaria. 32 Dahaka dainai? Badina be asi edia abidadama; taravatu karana mo e karaia. Idia na hekwakwanai nadina ai e hekwakwanai; 33 buka ai e torea heḡereḡerena eto, A itaia: Siona lalonai hetutuhi bona hekwakwanai nadina na atoamu. Mai ena abidadama tauna na basine hekwakwanlai.

Copyright information for `MEU