Ruth 1

Nega ta, hahemaoro taudia ese tano e lohiaia negana ai, doe bada-hereana e vara. Una negana ai, Betelehem-iuda tauna ta mai adavana bona mai natuna mamaruanedia rarua ida edia hanua e toretania, Moab tanona ai eha noho. Una tau ladana na Elimelek; adavana ladana na Naomi; natuna mamaruanedia raruosi ladadia be Malon bona Kilion. Idia na Efrata taudia, Betelehem-iuda amo; Moab tanona ai e kau, unuseni ai e nohova.

Bena Elimelek, Naomi adavana, unuseni ai e mase; una hahine mai natuna raruosi ida e noho hedoava. Idia raruosi ese Moab ulatodia rarua e adavadia; ta ladana be Oropa, ma ta ladana be Ruta. Edia headava murinai idia na unuseni ai e nohova ela bona laḡani gwauta e ore. Bena Malon bona Kilion raruosi e mase; sinadia na sibona e nohova, asi adavana bona asi natuna. Taunabunai, ia mai ravana hahinedia raruosi ida e heḡaegae, Moab bae toretania, hahine badana ena tano bae lou henia; badina be harina ienai vada e kau Moab ai, Iehova ese ena abi-hidi taudia vada e bogadia hisi, adia vada e henidia.

Bena ena noho gabuna e rakatania, ia mai ravana raruosi ida, Iuda dalana a e raka ela. A Naomi ese ravana raruosi e haduadia, eto, Madi, sinamui edia ruma ba lou heni; Iehova ese baine hanamomui, umui ese mase taudia o hanamodiava bona lau vada o hanamogu heḡereḡerena; Iehova ese laga-ani baine henimui, adavamui matamatadia edia ruma ai. Bena e harahudia. Idia na e tai dikadika. 10 Bena raruosi ese e haere henia, eto, Lasi, oi baia bamomu, emu bese taudia dekedia baitala. 11 A Naomi eto, Ravagu e, a lou lao; ba bamogu anina be dahaka? Natugu haida ma baina havaradia, umui adavamui ai baela a? 12 Ravagu e, a lou, emui dala ai baola; lau be vada name buruka, basina headava lou. A bama headava lou, hari ina hanuaboi bama headava, natugu mamaruanedia bama havaradia, 13 umui boma haheauka noho ela bona idia taudia bema lo a? Boma noho vado idia daidiai a? Lasi, ravagu e. Ḡau tamona, lalogu eme hisihisi umui daimui ai, badina be Iehova ese vada e murigu.

14 Ma e taitai louva; bena Oropa ese ravana e hatonia, a Ruta na se rakatania. 15 Naomi eto, A itaia, bamomu ese ena bese taudia bona ena dirava vada e lou henidia; ia murinai ba raka. 16 A Ruta eto, Basio haḡanigu, basioto baina rakatanimu; badina be oi baola gabuna lau danu bainala, bona oi ba noho gabuna lau danu baina noho; oiemu bese na lauegu bese ai bainela, bona oiemu Dirava na lauegu Dirava ai bainela; 17 oi ba mase gabuna ai lau danu baina mase, unuseni ai bae gurigu. Ḡau ta ese basine hapararada, mase mo sibona; mauri ai baina rakatanimu, Iehova ese dava badana baine henigu, ma baine hametaua danu.

18 Rava-bada hahinena ese e itaia, Ruta na lalona vada e ha-aukaia baine bamoa; bena ia na hereva ta se gwauraia. 19 Taunabunai, raruosi e raka bou, ela bona Betelehem ai e kau. Betelehem ai e kau negana ai hanua taudia iboudiai e heau bou heau bou ema; bena hahine na eto, Ina na Naomi a? 20 Ia na e haere henidia, eto, Ladagu basio hatoa Naomi;
“Naomi” anina be “Gaiho”; “Mara” anina be “Idita”.
ba hatoa Mara; badina be Ḡaubada ena kara egu ai na idita.
21 Mai ahugu nala, a Iehova ese ima kavakava vada e halougu. Dahaka dainai ladagu o hatoamu Naomi; a Iehova ese vada e hahemaoro henigu, bona Ḡaubada ese vada e hahisigu?

22 Unuhetomana Naomi na Moab tanona amo e lou, ravana Ruta, hane Moab, danu ia ida. Bali
“Bali” na aniani reina ta, flaoa e karalaia ḡauna, uit na heto.
iutuna e matamaia negana ai Betelehem ai e kau.

Copyright information for `MEU